Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123J - Dấu ngoặc đúng

Cho các đoạn văn chứa các dấu ngoặc, có thể là ngoặc đơn đơn ( “()” ) hoặc ngoặc vuông ( “[]” ). Một đoạn văn đúng là đoạn mà với mỗi dấu mở ngoặc thì sẽ có dấu đóng ngoặc tương ứng và đúng thứ tự. Nhiệm vụ của bạn kiểm tra xem đoạn văn có đúng hay không.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng chứa đoạn văn cần kiểm tra có thể bao gồm: các kí tự trong bảng chữ cái tiếng Anh, dấu cách, và dấu ngoặc (ngoặc đơn hoặc ngoặc vuông). Kết thúc mỗi bộ test là một dấu chấm. Mỗi dòng có không quá 100 kí tự.

Dữ liệu kết thúc bởi dòng chứa duy nhất một dấu chấm.

Output

Với mỗi bộ test, xuất ra trên một dòng “yes” nếu đoạn văn đúng, ngược lại in ra “no”.

Example

Input:

So when I die (the [first] I will see in (heaven) is a score list).

[ first in ] ( first out ).

Half Moon tonight (At least it is better than no Moon at all].

A rope may form )( a trail in a maze.

Help( I[m being held prisoner in a fortune cookie factory)].

([ (([( [ ] ) ( ) (( ))] )) ]).

 .

.

Output:

yes

yes

no

no

no

yes

yes


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-12-07 16:51:30
làm sao để kết thúc mỗi bộ test là 1 dấu chấm mn ?
2018-07-13 16:44:41
ac

Last edit: 2018-07-13 17:20:36
2018-06-03 06:33:56
lowercase =))))))
2018-06-03 06:27:23
what's wrong ?????
2017-08-19 14:41:15 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/ptit123j-ptit-spoj-dau-ngoac-dung/
2016-01-13 07:46:37
có đúng 100 kí tự ko thế?
mình toàn bị tràn mảng
2015-02-21 08:55:38 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 14:41:22
2014-10-20 17:50:07 Con Bò Huyền Thoại
stack phải ko?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.