Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126A - Cột có tích lớn nhất

Cho bảng N hàng, M cột, gồm các số nguyên 32-bit có dấu. Các cột đánh số từ 1-> m, bắt đầu từ bên trái. Gọi A[i] (1<=i<=m) là tích tất cả các số của cột i. Tìm cột i mà A[i] lớn nhất.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test có dạng:

-       Dòng 1: 2 số nguyên m và n (1<=m<=20,1<=n<=1000)

-       N dòng sau, mỗi dòng chứa m số nguyên có dấu.

Input kết thúc bởi dòng chứa 2 số 0.

Output

Với mỗi bộ test, in trên 1 dòng chứa cột i mà A{i] lớn nhất, nếu có nhiều cột thỏa mãn, in ra cột có chỉ số lớn nhất.

Example

Input:

3 3

20 10 30

15 20 20

30 30 20

3 2

2 -2 2

2 -2 2

0 0

Output: 3
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:3.309s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-07-24 17:41:54
ai đó cho mình xin hướng dẫn đi
2018-02-03 15:55:42
có phải dùng số lơn ko nhỉ?

2016-01-02 02:06:07
sao khong cho dung pascal troi
2012-10-14 08:12:19 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Hello ban Pro 9x ban co cach lam bai Ba so nguoc thu tu va may bai kia co gi giup minh voi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.