Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126C - Dãy con 1

Cho dãy N số nguyên dương, mỗi số không quá 10 000 và số nguyên dương S . Viết chương trình tìm dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy đã cho sao cho độ dài của dãy con là bé nhất và tổng các số của dãy con lớn hơn hoặc bằng S.

Input

-       Dòng 1: chứ số bộ test T (không quá 11)

-       Sau  đó là T bộ test, mỗi bộ test có dạng:

  • Dòng 1: Số N (10 < N < 100 000) và S ( S < 100 000 000 )
  • Dòng 2: Chứa N số nguyên của dãy

Output

-       Với mỗi bộ test, in ra trên 1 dòng độ dài dãy con liên tiếp bé nhất thỏa mãn, nếu không có dãy con nào thỏa mãn in ra 0.

Example

Input:

2

10 15

5 1 3 5 10 7 4 9 2 8

5 11

1 2 3 4 5

Output:

2

3


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:0.711s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32 ASM32-GCC MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.