Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126D - Dãy số 4

Cho dãy số P có k phần tử (đánh số từ 1 đến k). Nhiệm vụ của bạn là tìm dãy số A có n phần tử được hình thành từ dãy P thỏa mãn:

-       Dãy A là dãy không giảm, A[i] luôn dương

-       P(i) là số phần tử trong dãy A có giá trị không quá i.

Input

-       Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test là 1 dãy P có dạng:

  • Đầu tiên là số phần tử của dãy k. Sau đó là k số nguyên của dãy P ( input luôn thỏa mãn 1 ≤ k < n ≤ 26. )

-       Input kết thúc bởi dòng chứa số 0 duy nhất.

Output

Với mỗi bộ in, in ra trên 1 dòng dãy A.

Các số trên cùng 1 dòng của input và output cách nhau 1 dấu cách.

Example

Input:

6 2 7 7 8 12 13
1 4
3 4 4 5
3 0 4 5
5 2 2 4 7 7
0

Output:

1 1 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 6
1 1 1 1
1 1 1 1 3
2 2 2 2 3
1 1 3 3 4 4 4


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-26 17:59:08
PTIT126D: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit126d-day-so-4.html

Last edit: 2017-12-12 11:21:52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.