Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126E - Bỏ phiếu

Có một số người tham gia trong một cuộc bầu cử, lá phiếu của mỗi người được ghi lại với kí hiệu như sau:

-       Y nghĩa là đồng ý.

-       N nghĩa là không đồng ý.

-       P nghĩa là có mặt, nhưng không bỏ phiếu.

-       A nghĩa là vắng mặt.

Nhiệm vụ của bạn là từ danh sách trạng thái này, xác định kết quả của cuộc bầu cử : Nếu ít nhất một nửa số người vắng mặt, in ra "need quorum". Ngược lại, cuộc bầu cử được tính. Nếu số người đồng ý lớn hơn số người không đồng ý, in ra "yes". Nếu số người không đồng ý lớn hơn số người đồng ý, in ra ‘’no’’. Nếu số người đồng ý bằng số người không đồng ý, in ra ‘tie’.

Input

-       Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test là 1 dòng chứa danh sách trạng thái của một số người tham gia cuộc bầu cử.  (2 <= Số người <= 70)

-       Bộ test kết thúc bởi dòng chứa dấu ‘#’

Output

-       Mỗi bộ test in trên 1 dòng chứa kết quả của cuộc bầu cử.

Example

Input:

YNNAPYYNY
YAYAYAYA
PYPPNNYA
YNNAA
NYAAA
#

Output:

yes
need quorum
tie
no
need quorum


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:0.106s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-04 09:10:10
Chú Mèo Chui Xoong không bỏ phiếu cho bài này meow
2017-08-21 10:25:24 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit126e-spoj-ptit-bo-phieu/
2017-07-13 05:02:32
PTIT126E: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit126e-bo-phieu.html

Last edit: 2017-12-06 19:29:25
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.