Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126G - Đổi tiền

Một ngân hàng có N loại tiền mệnh giá A[1],A[2],...A[N] với số lượng tiền mỗi loại không giới hạn. Cần chi trả cho khách hàng một số tiền M đồng. Hãy cho biết cần bao nhiêu tiền mỗi loại để chi trả sao cho số lượng tờ là ít nhất.

Input

-       Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương N,M . ( N<=100,M<=10000)

-       Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương : A[1], A[2],...A[N] (A[i] <= 1000)

Output

Ghi số tờ cần dùng, nếu không thể đổi được thì ghi số -1.

Example

Input:

4 9

1

2

3

4

Output: 3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:0.102s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-31 07:13:51
Tham Khảo Code Tại: https://ideone.com/KmqKYu
2017-07-17 18:19:01
input:
5 10
2 2 3 6 6
output:
3 @@
2017-04-03 14:33:11
sai gì nhỉ ???
2017-03-07 08:05:21
Kruskal 1 đấm AC :v
2016-06-05 17:37:03
greddy
2015-03-01 16:35:41 Banana
chs sao sai :@@
2014-09-04 12:40:36 Nguy?n Hoàng Phú
Các bạn chú ý, dữ liệu vào chỉ có 2 dòng, Example ghi không đúng mô tả.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.