Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126H - Đọng nước

Nền phẳng của một công trường xây dựng đã được chia thành lưới ô vuông đơn vị kích thước mxn ô. Trên mỗi ô (i, j) của lưới, người ta dựng một cột bê tông hình hộp có đáy là ô (i, j) và chiều cao là Hij đơn vị. Sau khi dựng xong, thì trời đổ mưa to và đủ lâu. Giả thiết rằng nước không thẩm thấu qua các cột bê tông cũng như không rò rỉ qua các đường ghép giữa chúng.

Yêu cầu: Xác định lượng nước đọng giữa các cột

Chú ý: m, n, H­ij là các số nguyên dương. 1 <= m, n <= 100. 1 <= Hij­ <= 1000

Input

Dòng 1:

m n

Dòng 2:

H11 H12 ... H1n

Dòng 3:

H21 H22 ... H2n

...

...

Dòng m + 1:

Hm1 Hm2 ... Hmn

Các số trên 1 dòng các nhau ít nhất 1 dấu cách

Output

Số đơn vị khối nước đọng

Example

Input:

5 7

3 3 3 3 3 3 3

3 1 1 1 1 1 3

3 1 2 2 2 1 3

3 1 1 1 1 1 3

3 3 3 3 3 3 3

Output: 27
Input:

5 5

9 9 9 9 9

9 2 2 2 9

9 2 1 2 9

9 2 2 2 9

9 9 9 9 9

Output: 64

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-31 08:28:30
PTIT126H: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit126h-ong-nuoc.html

Last edit: 2017-12-13 23:27:50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.