Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT126I - Ô chữ

Cho hai từ A và B. Bạn phải in ra bảng ô chữ sao cho: từ A phải được in ra theo hàng ngang, từ B in theo hàng dọc, sao cho giao giữa hai từ là một chữ cái chung. Chữ cái chung được chọn sao cho, nó là chữ cái đầu tiên của A mà có trong từ B. Nếu từ B có nhiều chữ cái giống chữ cái chung thì cũng chọn chữ cái xuất hiện đầu tiên. Các ô còn lại in ra dấu ‘.’. Xem test ví dụ để hiểu rõ hơn.

Input

Dòng 1 chứa 2 từ A và B, không quá 30 chữ cái, cách nhau bởi dấu cách. Hai từ chỉ chứa các chữ cái tiếng Anh viết hoa và có ít nhất một chữ cái chung.

Output

Nếu N là độ dài từ A, và M là độ dài từ B. In ra M dòng, mỗi dòng chứa N kí tự. Bảng in ra phải có hai từ mô tả như trên. Tất các các kí tự khác là dấu ‘.’

Example

Input:
ABBA CCBB

Output:

.C..

.C..

ABBA

.B..

Input:

BANANA PIDZAMA

Output:

.P....

.I....

.D....

.Z....

BANANA

.M....

.A....


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-07 05:07:57
Vẽ hình thôi meow~
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2017-07-14 10:16:17
PTIT126I: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit126i-o-chu.html

Last edit: 2017-12-08 07:36:06
2015-07-19 06:11:18 Nguyễn Ðình Vinh
Nếu mà k có từ giao nhau thì sao ?? :x
2015-03-04 16:54:33 Fake
đúng cmnr sao lại sai ta, test đủ 69 kiểu rồi mà :v
2015-03-04 15:01:40 Froze
chú ý câu "nó là chữ cái đầu tiên của A mà có trong từ B" :v
2015-03-03 05:29:10 Banana
chs sao sai lun :v
2014-10-16 19:07:37 Con Bò Huyền Thoại
sai ở đâu vậy @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.