Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135J - Tính lãi suất

An đem một số tiền ban đầu N gửi vào ngân hàng với lãi suất L (đơn vị %). Sau mỗi năm, tiền lãi sự cộng dồn vào N. Hỏi sau bao nhiêu năm thì An sẽ đạt được số tiền là M.

Input

Dòng đầu là số bộ test.

Mỗi bộ test có dạng: 3 số cách nhau bởi dấu cách: N L M.

Lưu ý: tất cả các số đều trong giới hạn số thực (kiểu double) và N < M.

Output

Với mỗi bộ test in ra kết quả yêu cầu trên một dòng

Example

Input:
2
200.00 6.5 300
500 4 1000.00
Output:
7
18

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-07-18 03:34:19
Solo da xua không ?
2017-08-22 20:53:09 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit135j-spoj-ptit-tinh-lai-suat/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.