Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT136C - Tìm dãy số

Cho trước một dãy số dương có N phần tử. Bạn biết trước tổng của bất kì 2 phần tử nào trong dãy số, hãy tìm dãy số ban đầu.

Input

Dòng đầu tiên là N, số phần tử của dãy số. (2 <= N <= 1000)

N dòng sau, mỗi dòng gồm N số (mỗi số <= 100 000) mô tả ma trận biểu diễn tổng của 2 phần tử trong dãy.

* S(i,j) = 0 nếu i = j.

* S(i,j) = A[i] + A[j] với i ≠ j, là tổng của phần tử thứ i và thứ j trong dãy số.

Output

In ra trên 1 dòng dãy số cần tìm. Input luôn đảm bảo có 1 đáp số duy nhất.

Example

Input1:

2
0 2
2 0

Ouput1:

1 1

Input2:

4
0 3 6 7
3 0 5 6
6 5 0 9
7 6 9 0

Ouput2:

2 1 4 5


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-03-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-19 14:58:17 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/ptit136c-spoj-tim-day-so/
2015-02-22 07:32:44 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 14:58:09
2014-08-26 04:54:16
Không cần xét TH n = 2 ( vì không có test nào ứng với n=2)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.