Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT138E - BÀI E - LÀM TRÒN SỐ

Cho trước một số nguyên, người ta sẽ làm tròn số này theo quy tắc sau:

  • Nếu số đó lớn hơn 10 thì sẽ được làm tròn đến số hàng chục gần nhất
  • Sau đó nếu kết quả lớn hơn 100 thì làm tròn đến số hàng trăm gần nhất
  • Sau đó nếu kết quả lớn hơn 1000 thì làm tròn đến số hàng nghìn gần nhất
  • …cứ tiếp tục như vậy …

Chú ý: giá trị 5 được làm tròn lên.

Hãy viết chương trình làm tròn số theo quy tắc trên.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số n là số bộ test (không quá 100).
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên x với 0 <= x <= 99999999.

Output

  • Với mỗi bộ test, in ra màn hình trên một dòng kết quả của phép làm tròn.

Example

Input:

9

15

14

4

5

99

12345678

44444445

1445

446
Output:

20

10

4

5

100

10000000

50000000

2000

500

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-25 09:30:34


Last edit: 2020-03-25 09:31:20
2017-12-24 17:10:21
tức là cứ làm tròn lần lượt. 12345678->12345680->12345700->12346000->12300000->12000000->10000000 phải k nhỉ??.
Test đúng rồi sao cứ bị lỗi hoài.@@
2017-08-22 19:08:03 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit138e-spoj-ptit-bai-e-lam-tron/
2017-07-04 17:48:59
wtf 1445 ra 1000 chứ sao lại 2000 ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.