Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REMOVBIT - Xóa bit

Cho số a viết ở hệ cơ số 2. Nhiệm vụ của bạn là phải xóa một chữ số để số còn lại xóa khi xóa là lớn nhất !!!

Input

Một dòng chứa số a viết ở hệ nhị phân.

Output

Số lớn nhất sau khi xóa 1 chữ số từ a.

Example

Input:
101

Output:
11

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-30 20:40:06
Code Tham Khao Tai: https://ideone.com/0ABgg9
2019-07-08 18:51:00
dùng string s thì sai;
dùng char s[10000001] đúng :V
2018-03-10 15:14:26
mình bị time out mặc dù thử khá nhiều nhưng ko sao. xem giúp mình với
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define inp ""
#define out ""
#define oo 1006

string a,temp;
long long temp2,temp3=0;


void nhap()
{
cin >> a;
}

void solve()
{
for (int i=0;i<a.length();i++){
temp = a;
temp.erase(i,1);
stringstream geek(temp); // CONVERT A STRING TO A INT
geek >> temp2;
if (temp2 > temp3){
temp3=temp2;
}
}
cout << temp3;
}

main(){
ios::sync_with_stdio(0);
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen (inp, "r", stdin);
freopen (out, "w", stdout);
#endif
nhap();
solve();
}
2018-02-09 17:31:08
Tổng hợp lỗi sai :))
1. Chưa xét dãy toàn số 1
2. Độ dài xâu nhị phân có thể lên tới 100001 =))
2017-08-19 14:18:41 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/removbit-ptit-spoj-xoa-bit/
2016-01-07 16:38:12
giới hạn kiểu gì vậy mà mình chạy quá lâu @@
2015-03-10 04:59:10 Fake
chẳng hiểu sai cái gì nữa @@
2015-02-18 12:05:16 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 14:17:27
2014-11-13 09:58:52 :DLast edit: 2015-06-01 07:46:12
2014-06-24 07:05:34 Hai Thien Tran
mình sub sai bài này là do ko xét trường hợp khi xâu chỉ chứa toàn kí tự 1 :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.