Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM019L - CHIA TAM GIÁC

Cho một tam giác cân có độ dài đáy bằng 1 và chiều cao bằng H. Bạn cần chia tam giác này thành N phần có diện tích bằng nhau và song song với đáy.

 

Hãy in ra N-1 số là khoảng cách từ lát cắt thứ i tới đỉnh của tam giác.

Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test gồm 2 số nguyên N và H (2 ≤ N ≤ 1000, 1 ≤ H ≤ 100 000).

Output:  Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng với 6 chữ số sau dấu phảy.

Input:

Output

2

3 2

2 100000

1.154701 1.632993

70710.678119

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.