Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM119G - TẬP CON CÓ TỔNG BẰNG K

Cho dãy số A[] có N phần tử. Nhiệm vụ của bạn là xác định xem tồn tại tập con của A sao cho tổng các phần tử của chúng bằng số K cho trước hay không?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).

Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N và K (1 ≤ N ≤ 100, 0 ≤ K ≤ 10000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (0 ≤ A[i] ≤ 100).

Output: 

Với mỗi test, in ra “YES” nếu tồn tại tập con thỏa mãn, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ:

Input:

Output

2

6 9

3 34 4 12 5 2

4 20

1 2 3 4

 

YES

NO


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.