Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM119H - TÌM SỐ DƯ

Hãy tính giá trị biểu thức 1n + 2+ 3+ 4n mod 5.

Input:

Dòng đầu là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test gồm một xâu biểu diễn số nguyên n, n có không quá 100 000 kí tự.

Output: 

Với mỗi test in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

 

Input:

Output

2

4

123456789

4

0

 

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.