Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM119I - BỐN ĐIỂM TRÊN MẶT PHẲNG

Cho 4 điểm trong không gian 3 chiều. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem chúng có cùng nằm trên một mặt phẳng hay không? Nếu có in ra “YES”, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10000).

Mỗi test gồm 4 dòng, lần lượt là tọa độ nguyên x[i], y[i], z[i] của các điểm.

(-1000 ≤ x[i], y[i], z[i] ≤ 1000).

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Input:

Output

3

1 2 0

2 3 0

4 0 0

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 6 7

-8 -9 -10

12 19 0

3 1 5

 

YES

YES

NO


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.