Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM219B - HÀM SỐ

Cho dãy số A[] gồm N phần tử.  Hàm số f(l, r) được xác định như sau:

Nhiệm vụ của bạn là tìm giá trị lớn nhất của f(l, r).

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).

Mỗi test gồm số nguyên N (2 ≤ N ≤ 100 000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (-109 ≤ A[i] ≤ 109).

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng.

 

Ví dụ:

 

Input:

Output

2

5

1 4 2 3 1

4

1 5 4 7

 

3

6

 

Giải thích test 1: Giá trị tối ưu trên đoạn [1, 2] hoặc [2, 5].

 


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.