Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM219I - TÍNH TỔNG

Cho một xâu s. Với mỗi một xâu con X liên tiếp của s có độ dài bằng K, giá trị đặc biệt của nó được tính bằng giá trị của X trong hệ cơ số B modulo M.

Nhiệm vụ của bạn là tính tổng giá trị đặc biệt của tất cả các xâu con của s có độ dài bằng K.

Input:

Dòng đầu tiên gồm xâu S có độ dài không quá 300 000 gồm các kí tự từ 0 – 9.

Dòng tiếp theo là số nguyên K, B và M (1 ≤ K ≤ |s|, 2 ≤ B ≤ 10, 1 ≤ M ≤ 1000).

Output: 

In ra đáp án tìm được.

 

Ví dụ:

Test 1

Test 2

Input:

12212

3 3 5

Output:

5

 

Input:

111101

4 2 15

 Output:

27

 

 

Giải thích test 1:

Giá trị của xâu con 122 trong cơ số 3 bằng 17 % 5 = 2.

Giá trị của xâu con 221 trong cơ số 3 bằng 25 % 5 = 0.

Giá trị của xâu con 212 trong cơ số 3 bằng 23 % 5 = 3.

Tổng của chúng bằng 5.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.