Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM319A - BIẾN ĐỔI XÂU

Cho một xâu S ban đầu chỉ gồm các kí tự ‘a’ và ‘b’. Mỗi bước, bạn có thể chuyển đổi một xâu con ‘ab’ thành ‘bba’.

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số bước biến đổi, sao cho xâu cuối cùng thu được không có xâu con ‘ab’ nào nữa.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 20).

Mỗi test gồm một xâu S có độ dài không vượt quá 105.

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án theo modulo 109 + 7.

Test ví dụ:

Input:

Output

2

ab

aab

 

1

3


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-08-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.