Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM319D - CHỌN Ô

Cho một bảng kích thước 4 x N (gồm N cột). Mỗi ô (i, j) có điểm bằng A[i][j]. Bạn cần chọn một tập hợp các ô sao cho điểm đạt được là lớn nhất, và trong các ô được chọn, không có 2 ô nào có chung cạnh.

 

Ví dụ với bảng có N = 3 như hình vẽ trên. Cách chọn tập tối ưu là (3,1), (1, 2), (4, 2) và (3, 3).

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 20).

Mỗi test bắt đầu bởi số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 10000).

4 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N số A[i][j], là điểm tại ô (i,j) (-10000 ≤ A[i][j] ≤ 10000).

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Test ví dụ:

 

Input:

Output

2

3

-1 9 3

-4 5 -6

7 8 9

9 7 2

2

-1 -5

-2 -6

-3 -7

-4 -8

32

-1


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-08-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.