Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM419D - KẾT BẠN

Trường học X có N sinh viên, trong đó có M cặp là bạn bè của nhau. Bạn của bạn cũng là bạn, tức là nếu A là bạn của B, B là bạn của C thì A và C cũng là bạn bè của nhau.

Các bạn hãy xác định xem số lượng sinh viên nhiều nhất trong một nhóm bạn là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 20).

Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N và M (N, M ≤ 100 000).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v (u #v) cho biết sinh viên u là bạn của sinh viên v.

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

 

Input

Output

2

3 2

1 2

2 3

10 12

1 2

3 1

3 4

5 4

3 5

4 6

5 2

2 1

7 1

1 2

9 10

8 9

 

3

7


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-08-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.