Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

YOUNGCLA - Birthdates

Viết chương trình tìm người trẻ nhất và già nhất trong lớp.

Input

Dòng 1 chứa số n (1<=n<=100), số người trong lớp.

N dòng sau, mỗi dòng là thông tin 1 người có dạng:

personName dd mm yyyy

Trong đó: personName là tên không quá 15 chữ cái, dd,mm,yyyy lần lượt là ngày, tháng, và năm sinh.

Output

Dòng 1: tên người trẻ nhất

Dòng 2: tên người già nhất

Example

Input:
Garfield 20 9 1990
5 Mickey 1 10 1991 Alice 30 12 1990 Tom 15 8 1993 Jerry 18 9 1990 Garfield 20 9 1990 Output: Tom Jerry

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-02-02 15:28:17
thiếu xử lý điều kiện trùng sinh nhật
2017-11-04 04:20:36
de bai sai a
2017-03-14 12:29:16
cùng ngày cùng tháng cùng năm thì sao ạ?


Last edit: 2017-03-14 12:53:24
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.