Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 285 34.17
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 756 32.41
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 189 44.77
9768    Nước biển BCISLAND 146 25.66
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1190 51.88
9782    Penny Game BCPENNY 557 48.50
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 279 51.03
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 98 63.09
9786    Thi đấu BCTHIDAU 360 60.03
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 213 21.03
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 755 61.45
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 500 47.44
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 7 8.99
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 0 0.00
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 99 20.11
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 81 24.95
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 371 30.99
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 374 51.94
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 19 26.46
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 162 47.06
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 228 50.57
10404    Nhân 1 BCMULONE 255 23.56
12300    Cơm hộp VLPT12A 62 43.12
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 44 18.14
12302    Trò chơi VLPT12F 15 29.91
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 195 23.06
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 11 29.89
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 19 11.16
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 52 28.54
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 13 17.36
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 12 23.08
26791    Cơ số ALGOPRO4 268 46.90
26792    Lucky number ALGOPRO5 326 38.17
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 204 37.31
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 370 30.99
26795    Đếm giày ALGOPRO8 347 67.77
26796    Số kì dị ALGOPRO9 21 12.89
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 7 6.94
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 16 41.18
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 91 16.54
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 100 40.00
27372    N - Queen BCQUEEN 247 66.30
27373    ATM BCATM 261 34.25
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 59 39.68
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 62 25.08
27434    ATM 2 BCATM2 199 33.00
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 217 40.28
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 42 13.60
27437    ATM 3 BCATM3 244 64.18
27457    Cái Túi BCCAITUI 261 43.07
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.