Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 334 35.52
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 950 33.64
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 220 47.68
9768    Nước biển BCISLAND 200 26.71
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1446 53.16
9782    Penny Game BCPENNY 706 50.76
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 315 52.17
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 107 63.82
9786    Thi đấu BCTHIDAU 450 60.90
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 244 21.92
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 919 62.33
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 591 48.18
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 9 9.41
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 2 11.76
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 139 21.73
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 91 25.49
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 496 30.72
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 463 53.45
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 21 26.94
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 190 49.56
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 301 54.28
10404    Nhân 1 BCMULONE 280 23.62
12300    Cơm hộp VLPT12A 71 44.33
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 54 18.84
12302    Trò chơi VLPT12F 19 31.45
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 219 24.10
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 13 31.18
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 21 11.40
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 57 28.99
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 15 17.76
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 16 26.83
26791    Cơ số ALGOPRO4 386 50.06
26792    Lucky number ALGOPRO5 467 40.07
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 327 42.84
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 542 33.21
26795    Đếm giày ALGOPRO8 506 68.81
26796    Số kì dị ALGOPRO9 32 13.73
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 10 6.93
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 19 43.86
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 107 15.48
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 135 41.52
27372    N - Queen BCQUEEN 352 62.54
27373    ATM BCATM 348 33.22
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 83 41.53
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 102 27.85
27434    ATM 2 BCATM2 259 33.86
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 312 39.09
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 69 16.11
27437    ATM 3 BCATM3 314 65.27
27457    Cái Túi BCCAITUI 388 45.88
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.