Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 377 36.19
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 1064 33.61
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 253 49.67
9768    Nước biển BCISLAND 240 26.13
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1611 53.48
9782    Penny Game BCPENNY 812 52.09
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 355 53.42
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 121 63.84
9786    Thi đấu BCTHIDAU 512 61.40
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 269 22.72
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 1033 63.67
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 668 49.45
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 10 9.76
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 3 11.11
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 164 22.53
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 102 25.48
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 562 31.38
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 514 54.52
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 23 26.87
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 205 50.10
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 344 55.03
10404    Nhân 1 BCMULONE 298 23.56
12300    Cơm hộp VLPT12A 79 45.39
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 58 18.53
12302    Trò chơi VLPT12F 21 32.54
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 234 24.89
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 14 31.91
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 22 11.59
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 58 29.02
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 16 18.30
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 19 29.07
26791    Cơ số ALGOPRO4 439 51.87
26792    Lucky number ALGOPRO5 536 39.61
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 384 45.09
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 671 35.29
26795    Đếm giày ALGOPRO8 584 69.75
26796    Số kì dị ALGOPRO9 35 13.64
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 11 7.17
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 21 36.00
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 117 15.70
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 180 39.74
27372    N - Queen BCQUEEN 483 63.09
27373    ATM BCATM 448 32.88
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 100 38.37
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 143 29.64
27434    ATM 2 BCATM2 296 32.70
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 402 37.70
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 75 16.10
27437    ATM 3 BCATM3 374 64.76
27457    Cái Túi BCCAITUI 527 44.96
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.