Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 260 34.67
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 721 32.30
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 179 44.42
9768    Nước biển BCISLAND 140 24.97
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1140 51.69
9782    Penny Game BCPENNY 537 47.99
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 271 51.60
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 94 64.65
9786    Thi đấu BCTHIDAU 339 59.87
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 201 20.74
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 722 61.96
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 480 47.53
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 7 8.99
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 0 0.00
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 88 19.46
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 77 24.89
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 356 31.01
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 352 51.23
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 19 25.41
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 151 45.64
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 216 50.17
10404    Nhân 1 BCMULONE 246 23.43
12300    Cơm hộp VLPT12A 62 43.12
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 43 17.97
12302    Trò chơi VLPT12F 15 30.17
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 191 22.76
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 11 29.89
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 19 10.84
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 51 28.50
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 13 16.43
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 12 23.08
26791    Cơ số ALGOPRO4 253 46.18
26792    Lucky number ALGOPRO5 302 37.49
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 195 36.22
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 355 31.05
26795    Đếm giày ALGOPRO8 319 67.11
26796    Số kì dị ALGOPRO9 21 14.29
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 7 8.62
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 16 41.18
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 88 16.21
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 90 38.97
27372    N - Queen BCQUEEN 226 66.91
27373    ATM BCATM 240 33.47
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 51 38.79
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 59 26.67
27434    ATM 2 BCATM2 183 32.36
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 192 40.00
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 41 13.55
27437    ATM 3 BCATM3 226 63.56
27457    Cái Túi BCCAITUI 238 43.09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.