Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 305 34.30
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 850 32.94
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 204 45.81
9768    Nước biển BCISLAND 166 25.93
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1325 52.52
9782    Penny Game BCPENNY 625 49.90
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 300 51.75
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 101 62.92
9786    Thi đấu BCTHIDAU 402 61.20
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 231 21.52
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 827 62.13
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 547 47.50
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 7 8.85
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 0 0.00
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 116 20.87
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 86 25.31
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 429 31.12
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 420 52.26
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 19 26.32
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 174 47.92
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 257 52.29
10404    Nhân 1 BCMULONE 266 23.35
12300    Cơm hộp VLPT12A 67 43.55
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 48 18.89
12302    Trò chơi VLPT12F 17 30.58
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 198 23.19
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 11 29.89
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 20 11.28
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 54 28.89
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 13 17.36
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 14 25.00
26791    Cơ số ALGOPRO4 323 49.40
26792    Lucky number ALGOPRO5 397 38.30
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 265 40.21
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 433 32.17
26795    Đếm giày ALGOPRO8 419 67.93
26796    Số kì dị ALGOPRO9 26 12.26
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 7 5.65
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 18 43.64
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 98 15.32
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 113 41.69
27372    N - Queen BCQUEEN 302 66.85
27373    ATM BCATM 306 33.68
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 75 41.78
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 71 24.24
27434    ATM 2 BCATM2 236 33.40
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 263 39.03
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 52 14.06
27437    ATM 3 BCATM3 286 64.57
27457    Cái Túi BCCAITUI 313 45.48
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.