Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 294 34.38
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 791 32.68
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 196 45.16
9768    Nước biển BCISLAND 151 25.79
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1273 52.20
9782    Penny Game BCPENNY 601 49.53
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 296 51.77
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 100 63.14
9786    Thi đấu BCTHIDAU 385 61.32
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 228 21.52
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 805 62.05
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 535 47.62
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 7 8.85
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 0 0.00
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 110 20.98
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 84 25.16
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 404 31.22
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 397 52.89
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 19 26.32
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 167 47.28
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 246 51.64
10404    Nhân 1 BCMULONE 265 23.67
12300    Cơm hộp VLPT12A 65 43.57
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 46 18.41
12302    Trò chơi VLPT12F 17 31.09
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 198 23.19
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 11 29.89
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 20 11.28
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 54 28.89
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 13 17.36
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 14 25.00
26791    Cơ số ALGOPRO4 309 49.17
26792    Lucky number ALGOPRO5 367 37.97
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 245 39.53
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 408 31.87
26795    Đếm giày ALGOPRO8 394 68.38
26796    Số kì dị ALGOPRO9 24 12.92
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 7 6.21
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 18 43.64
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 95 15.85
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 108 40.75
27372    N - Queen BCQUEEN 267 66.87
27373    ATM BCATM 280 34.24
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 74 41.52
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 65 24.39
27434    ATM 2 BCATM2 219 32.92
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 232 40.74
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 47 13.93
27437    ATM 3 BCATM3 276 64.01
27457    Cái Túi BCCAITUI 287 44.36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.