Tinh Dao

@congtinh

Viet Nam, Can Tho

Institution: THPT chuyen Ly Tu Trong - Can Tho

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO4 BCPNA P133SUMI P145PROG P154PROI PRISUSTR PTIT125H
ALGOPRO5 BCPOW P133SUMJ P145PROH P154SUMB PTIT013A PTIT125I
ALGOPRO7 BCPP P134SUMB P145PROI P154SUMC PTIT013B PTIT125J
ALGOPRO8 BCPRIME P134SUMC P145SUMA P154SUME PTIT013C PTIT126A
ALGOPRO9 BCPTICH P134SUMD P145SUMB P154SUMF PTIT013D PTIT126C
APPDIVIS BCQUEUE P134SUME P145SUMC P154SUMG PTIT013K PTIT126D
AVERSEQ BCRECT P134SUMF P145SUMD P154SUMI PTIT013L PTIT126E
BCACM11A BCROBOT P134SUMG P145SUMF P155PROA PTIT014A PTIT126F
BCACM11B BCSAPXEP P134SUMJ P145SUMJ P155PROB PTIT014B PTIT126G
BCACM11C BCSEQ P135SUMC P146PROA P155PROD PTIT014C PTIT126I
BCACM11D BCSEQ1 P135SUMD P146PROC P155PROE PTIT014D PTIT126J
BCACM11E BCSINH P135SUME P146PROD P155PROF PTIT015A PTIT127A
BCACM11G BCSODA P135SUMF P146PROF P155PROG PTIT015B PTIT127C
BCATM BCSON P135SUMJ P146PROG P155SUMB PTIT015E PTIT127E
BCATM3 BCSRETAN P136SUMC P146SUMA P155SUMC PTIT015I PTIT127F
BCBASEAD BCSTACK P136SUMD P146SUMB P155SUMD PTIT016C PTIT127G
BCBEADS BCSTR P136SUME P146SUMC P155SUMF PTIT016D PTIT127I
BCBIGNUM BCTELEPH P136SUMH P146SUMF P155SUMG PTIT016E PTIT127J
BCBIN BCTEST11 P136SUMI P146SUMG P155SUMH PTIT017F PTIT128E
BCBOM BCTEST12 P136SUMJ P147PROA P155SUMI PTIT017J PTIT128H
BCCAITUI BCTEST13 P141PROA P147PROB P156PROE PTIT018A PTIT133D
BCCAR BCTEST14 P141PROB P147PROE P156SUMH PTIT018B PTIT134A
BCCOLDWA BCTEST15 P141PROC P147PROG P157PROA PTIT018C PTIT135A
BCCOM BCTHIDAU P141PROF P147PROH P157PROD PTIT018D PTIT135B
BCCOMMAS BCTOHOP P141PROH P147PROI P157PROE PTIT018L PTIT135C
BCCONGTO BCVACATI P141PROJ P148PROA P161PROA PTIT121A PTIT135E
BCCOW BCVTAB P141SUMA P148PROE P161PROH PTIT121B PTIT135F
BCDAISY BCX3 P141SUMB P151PROA P161SUMB PTIT121C PTIT135G
BCDNT BCZADACA P141SUME P151PROF P162SUMH PTIT121D PTIT135H
BCFACT BCZIGZAG P141SUMF P151PROG P163SUMI PTIT121E PTIT135I
BCFACTOR CIRPOINT P142PROC P151PROH P164SUMD PTIT121G PTIT135J
BCFIBO CO060714 P142PROH P151PROI P165PROI PTIT121H PTIT136A
BCFRIEND CO060715 P142PROI P151SUMA P165SUMH PTIT121I PTIT136B
BCGCD CPPFIB01 P142SUMA P151SUMB P165SUMI PTIT121K PTIT136C
BCGRASS EXCEL P142SUMB P151SUMD P166PROA PTIT121L PTIT136F
BCINCSEQ FINDCOW P142SUME P151SUMI P166SUMA PTIT122A PTIT136G
BCISLAND GAMEBR P142SUMF P152PROA P166SUMG PTIT122C PTIT136H
BCJABUKE GOODFRIE P142SUMG P152PROB P166SUMH PTIT122D PTIT136J
BCKNIGHT HELLOPOJ P143PROC P152PROE P166SUMI PTIT122E PTIT137A
BCLINE1 MDIEMTG P143PROD P152PROF P167PROC PTIT122F PTIT137D
BCLINEUP MNAM P143PROE P152PROG P167PROE PTIT123A PTIT137H
BCLIQ MSCHOOL P143PROF P152PROI P171PROF PTIT123B PTIT138A
BCLKCOUN MSOKCUOI P143PROG P152SUMF P171SUMJ PTIT123C PTIT138B
BCLUCKY MTRAMDEN P143PROJ P152SUMG P172PROH PTIT123D PTIT138C
BCLUCKY1 NTSEQS2 P143SUMA P152SUMI P173SUMJ PTIT123E PTIT138E
BCLUCKY2 NUCLEAR2 P143SUMB P153PROE P174SUMD PTIT123F PTITSU1A
BCMARA NUCLEAV2 P143SUMG P153PROF P174SUME PTIT123I PTITSU1B
BCMATHP NUMPOLY P144PROC P153PROG P175SUMA PTIT123J PTITSU1C
BCMATRIX P131SUMC P144PROD P153PROI P175SUME PTIT124A PTITSU1D
BCMULONE P131SUMD P144PROE P153SUMA P175SUMF PTIT124B PTITSU1F
BCMUNCH P131SUMG P144PROI P153SUMB P176PROG PTIT124D QBSEQ2
BCNEPER P131SUMH P144SUMA P153SUMC P17QPROC PTIT124E REMOVBIT
BCOLP10 P132SUMD P144SUMB P153SUMD P187PROA PTIT124F REPSTR
BCPALIN P132SUME P144SUMF P153SUMF P187PROB PTIT124G SUMDIV
BCPARTI P132SUMH P144SUMI P153SUMI P18QPROA PTIT124H SUMSQR1
BCPENNY P132SUMI P145PROC P154PROA P201PROH PTIT124J VLPT12A
BCPERMU P132SUMJ P145PROD P154PROB P204PROB PTIT125B VLPT12G
BCPERMU1 P133SUMF P145PROE P154PROC P204PROD PTIT125C YOUNGCLA
BCPLES P133SUMH P145PROF P154PROE P204PROG PTIT125F

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCACM11F P135SUMB P143SUMI P156PROG P181PROC PTIT017A PTIT125E
BCACM11H P135SUMH P145SUMH P163SUMD P195SUMA PTIT017H SCRAMLET
BCLULIST P142PROB P146SUMD P166SUMD PTIT013E PTIT122G VLPT12C
CLUMSYCO P142SUMD P147PROC P176PROC PTIT015H PTIT124C
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.