Trần Văn Dương D10CN2

@duong_d10cn2

Viet Nam, Hà Nội

Institution: D10Cn2 ptit

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO10 P131SUMC P145SUMH P161PROJ P174PROI P186PROI PTIT122E
ALGOPRO11 P131SUMD P145SUMI P161SUMA P174SUMC P186PROJ PTIT122F
ALGOPRO12 P131SUME P145SUMJ P161SUMB P174SUMD P186SUMA PTIT122G
ALGOPRO3 P131SUMF P146PROA P161SUMC P174SUME P186SUMB PTIT122H
ALGOPRO4 P131SUMG P146PROB P161SUMD P174SUMG P186SUMC PTIT122I
ALGOPRO5 P131SUMH P146PROC P161SUME P174SUMI P186SUMD PTIT122J
ALGOPRO6 P131SUMI P146PROD P161SUMF P174SUMJ P186SUME PTIT122K
ALGOPRO7 P131SUMJ P146PROE P161SUMG P175PROA P186SUMF PTIT123A
ALGOPRO8 P132SUMA P146PROF P161SUMH P175PROD P186SUMG PTIT123B
ALGOPRO9 P132SUMB P146PROG P161SUMI P175PROE P186SUMH PTIT123C
APPDIVIS P132SUMD P146PROH P161SUMJ P175PROF P186SUMJ PTIT123D
AVERSEQ P132SUME P146SUMA P162PROA P175PROG P187PROA PTIT123E
BANGKOK2016G P132SUMF P146SUMB P162PROB P175PROH P187PROB PTIT123F
BCACM11A P132SUMG P146SUMC P162PROC P175PROJ P187PROD PTIT123G
BCACM11B P132SUMH P146SUMD P162PROD P175SUMA P187PROF PTIT123H
BCACM11C P132SUMI P146SUME P162PROF P175SUMB P187PROG PTIT123I
BCACM11D P132SUMJ P146SUMF P162PROG P175SUMC P187PROI PTIT123J
BCACM11E P133SUMB P146SUMG P162PROH P175SUMD P18QPROA PTIT124A
BCACM11F P133SUMC P146SUMI P162PROI P175SUME P18QPROC PTIT124B
BCACM11G P133SUMD P147PROA P162SUMA P175SUMF P18QPROD PTIT124C
BCACM11H P133SUME P147PROB P162SUMD P175SUMG P18QPROE PTIT124D
BCATM P133SUMF P147PROC P162SUME P175SUMJ P18QPROF PTIT124E
BCATM2 P133SUMG P147PROD P162SUMF P176PROA P191PROA PTIT124F
BCATM3 P133SUMH P147PROE P162SUMG P176PROB P191PROB PTIT124G
BCBASEAD P133SUMI P147PROF P162SUMH P176PROC P191PROC PTIT124H
BCBEADS P133SUMJ P147PROG P162SUMI P176PROE P191PROD PTIT124I
BCBIGNUM P134SUMA P147PROH P163PROA P176PROF P191PROE PTIT124J
BCBIN P134SUMB P147PROI P163PROB P176PROG P191PROF PTIT125A
BCBIT P134SUMC P148PROA P163PROD P176PROH P191PROG PTIT125B
BCBOM P134SUMD P148PROC P163PROE P177PROA P191PROH PTIT125C
BCCAITUI P134SUME P148PROD P163PROG P177PROB P191PROJ PTIT125D
BCCAR P134SUMF P148PROE P163PROH P177PROC P192PROA PTIT125E
BCCHIANHOM P134SUMG P148PROF P163PROI P177PROD P192PROB PTIT125F
BCCOLDWA P134SUMH P148PROG P163SUMA P177PROE P192PROC PTIT125G
BCCOM P134SUMI P151PROA P163SUMD P177PROG P192PROD PTIT125H
BCCOMMAS P134SUMJ P151PROB P163SUME P177PROH P192PROE PTIT125I
BCCONGTO P135SUMB P151PROD P163SUMF P178PROA P192PROF PTIT125J
BCCOW P135SUMC P151PROE P163SUMG P178PROB P192PROG PTIT125L
BCDAISY P135SUMD P151PROF P163SUMH P178PROF P192PROI PTIT126A
BCDINNER P135SUME P151PROG P163SUMI P178PROG P192PROJ PTIT126C
BCDNT P135SUMF P151PROH P163SUMJ P178PROH P193PROA PTIT126D
BCFACT P135SUMG P151PROI P164PROA P178PROI P193PROC PTIT126E
BCFACTOR P135SUMH P151PROJ P164PROB P178PROJ P193PROD PTIT126F
BCFIBO P135SUMI P151SUMA P164PROD P178PROK P193PROE PTIT126G
BCFRIEND P135SUMJ P151SUMB P164PROE P179PROA P193PROF PTIT126H
BCGCD P136SUMA P151SUMC P164PROF P179PROB P193PROI PTIT126I
BCGRASS P136SUMB P151SUMD P164PROG P179PROC P193PROJ PTIT126J
BCINCSEQ P136SUMC P151SUME P164PROH P179PROE P194PROA PTIT127A
BCISLAND P136SUMD P151SUMF P164SUMA P179PROI P194PROB PTIT127B
BCJABUKE P136SUME P151SUMG P164SUMB P17QPROA P194PROD PTIT127C
BCKNIGHT P136SUMF P151SUMH P164SUMD P17QPROB P194PROF PTIT127D
BCLINE1 P136SUMG P151SUMI P164SUMG P17QPROC P194PROG PTIT127E
BCLINEUP P136SUMH P152PROA P164SUMH P17QPROE P194PROI PTIT127F
BCLIQ P136SUMI P152PROB P164SUMI P17QPROF P194PROJ PTIT127G
BCLKCOUN P136SUMJ P152PROC P165PROA P17QPROH P195PROA PTIT127H
BCLPERMU P141PROA P152PROD P165PROB P17QPROJ P195PROB PTIT127I
BCLUCKY P141PROB P152PROE P165PROC P181PROA P195PROC PTIT127J
BCLUCKY1 P141PROC P152PROF P165PROE P181PROB P195PROD PTIT128A
BCLUCKY2 P141PROE P152PROG P165PROF P181PROC P195PROE PTIT128B
BCLULIST P141PROF P152PROH P165PROG P181PROD P195PROF PTIT128C
BCMARA P141PROG P152PROI P165PROH P181PROE P195PROG PTIT128D
BCMATHP P141PROH P152SUMA P165PROI P181PROH P195PROH PTIT128E
BCMATRIX P141PROI P152SUMB P165PROJ P181PROI P195PROJ PTIT128G
BCMKMON P141PROJ P152SUMC P165SUMA P181SUMA P196PROA PTIT128H
BCMULONE P141SUMA P152SUME P165SUMD P181SUMB P196PROB PTIT128I
BCMUNCH P141SUMB P152SUMF P165SUME P181SUMC P196PROC PTIT133A
BCNEPER P141SUMC P152SUMG P165SUMG P181SUMD P196PROD PTIT133B
BCNUMEND P141SUMD P152SUMH P165SUMH P181SUME P196PROE PTIT133C
BCOLP10 P141SUME P152SUMI P165SUMI P181SUMG P196PROF PTIT133D
BCPALIN P141SUMF P153PROA P166PROA P181SUMI P196PROG PTIT133E
BCPALIN2 P141SUMG P153PROB P166PROB P181SUMJ P196PROJ PTIT133F
BCPARTI P141SUMH P153PROD P166PROC P182PROA P197PROA PTIT133I
BCPENNY P141SUMI P153PROE P166PROD P182PROB P197PROB PTIT133J
BCPERMU P141SUMJ P153PROF P166PROE P182PROC P197PROC PTIT134A
BCPERMU1 P142PROA P153PROG P166PROG P182PROD P197PROD PTIT134B
BCPLES P142PROC P153PROH P166PROH P182PROE P197PROE PTIT134C
BCPNA P142PROD P153PROI P166SUMA P182PROG P197PROF PTIT134D
BCPOW P142PROF P153PROJ P166SUMC P182PROH P197PROG PTIT134E
BCPP P142PROG P153SUMA P166SUMD P182PROI P197PROI PTIT134G
BCPRIME P142PROH P153SUMB P166SUMF P182SUMA P197PROJ PTIT134H
BCPTICH P142PROI P153SUMC P166SUMG P182SUMB PRISUSTR PTIT134I
BCQUEEN P142PROJ P153SUMD P166SUMH P182SUMC PTIT013A PTIT134J
BCQUEUE P142SUMA P153SUMF P166SUMI P182SUMF PTIT013B PTIT134K
BCRECT P142SUMB P153SUMH P167PROA P182SUMG PTIT013C PTIT135A
BCREMAI P142SUMC P153SUMI P167PROB P182SUMH PTIT013D PTIT135B
BCROBOT P142SUMD P154PROA P167PROC P182SUMI PTIT013E PTIT135C
BCSAPXEP P142SUME P154PROB P167PROD P183PROA PTIT013F PTIT135D
BCSEQ P142SUMF P154PROC P167PROE P183PROB PTIT013K PTIT135E
BCSEQ1 P142SUMG P154PROD P171PROA P183PROD PTIT013L PTIT135F
BCSINH P142SUMH P154PROE P171PROC P183PROE PTIT014A PTIT135G
BCSKAKAC P143PROB P154PROF P171PROD P183PROF PTIT014B PTIT135H
BCSODA P143PROC P154PROG P171PROE P183PROG PTIT014C PTIT135I
BCSON P143PROD P154PROH P171PROF P183PROH PTIT014D PTIT135J
BCSORT P143PROE P154PROI P171PROH P183PROI PTIT014E PTIT136A
BCSRETAN P143PROF P154SUMA P171PROI P183SUMA PTIT014F PTIT136B
BCSTACK P143PROG P154SUMB P171PROJ P183SUMB PTIT014G PTIT136C
BCSTR P143PROH P154SUMC P171SUMA P183SUMC PTIT014H PTIT136D
BCTELEPH P143PROI P154SUME P171SUMB P183SUMD PTIT014I PTIT136E
BCTEST11 P143PROJ P154SUMF P171SUMC P183SUME PTIT014J PTIT136F
BCTEST12 P143SUMA P154SUMG P171SUMD P183SUMF PTIT015A PTIT136G
BCTEST13 P143SUMB P154SUMI P171SUME P183SUMG PTIT015B PTIT136H
BCTEST14 P143SUMC P154SUMJ P171SUMF P183SUMH PTIT015E PTIT136J
BCTEST15 P143SUMD P155PROA P171SUMH P183SUMI PTIT015H PTIT137A
BCTEST16 P143SUME P155PROB P171SUMI P183SUMJ PTIT015I PTIT137B
BCTEST17 P143SUMF P155PROC P171SUMJ P184PROA PTIT016A PTIT137D
BCTEST18 P143SUMG P155PROD P172PROB P184PROB PTIT016B PTIT137F
BCTHIDAU P143SUMH P155PROE P172PROD P184PROC PTIT016C PTIT137H
BCTOHOP P143SUMI P155PROF P172PROE P184PROD PTIT016D PTIT138A
BCTSP P143SUMJ P155PROG P172PROF P184PROE PTIT016E PTIT138B
BCTSP2 P144PROA P155PROH P172PROG P184PROF PTIT016G PTIT138C
BCVACATI P144PROB P155PROI P172PROH P184PROH PTIT016H PTIT138D
BCVTAB P144PROC P155SUMA P172PROJ P184PROI PTIT017A PTIT138E
BCX3 P144PROD P155SUMB P172SUMB P184SUMA PTIT017B PTIT138F
BCZADACA P144PROE P155SUMC P172SUMC P184SUMB PTIT017C PTIT138G
BCZIGZAG P144PROF P155SUMD P172SUMD P184SUMC PTIT017F PTITCALE
CIRPOINT P144PROH P155SUME P172SUMF P184SUMD PTIT017H PTITSU1A
CLUMSYCO P144PROI P155SUMF P172SUMG P184SUME PTIT017I PTITSU1B
CO060714 P144PROJ P155SUMG P172SUMH P184SUMF PTIT017J PTITSU1C
CO060715 P144SUMA P155SUMH P172SUMI P184SUMH PTIT017K PTITSU1D
CO060716 P144SUMB P155SUMI P172SUMJ P184SUMI PTIT018A PTITSU1E
EXCEL P144SUMC P155SUMJ P173PROA P184SUMJ PTIT018B PTITSU1F
FINDCOW P144SUMD P156PROC P173PROB P185PROA PTIT018C QBSEQ2
GAMEBR P144SUME P156PROE P173PROC P185PROB PTIT018D REMOVBIT
GOODFRIE P144SUMF P156PROF P173PROD P185PROD PTIT018E REPSTR
HELLOPOJ P144SUMG P156PROG P173PROE P185PROH PTIT018H SCRAMLET
LEDTEO P144SUMI P156PROH P173PROF P185PROI PTIT018I STRBALA2
MBORECOL P145PROA P156SUMA P173PROG P185PROJ PTIT018J STRBALAN
MCOSO P145PROB P156SUMB P173PROH P185SUMA PTIT018K SUMDIV
MDIEMTG P145PROC P156SUME P173PROI P185SUMB PTIT018L SUMSQR1
MGENEMAP P145PROD P156SUMF P173SUMA P185SUMC PTIT121A TRIANCIR
MGENOME P145PROE P156SUMH P173SUMB P185SUMD PTIT121B UNION2
MHLP P145PROF P157PROA P173SUMC P185SUME PTIT121C VLPT12A
MNAM P145PROG P157PROC P173SUMD P185SUMF PTIT121D VLPT12C
MOO2 P145PROH P157PROD P173SUMF P185SUMG PTIT121E VLPT12F
MROBOT P145PROI P157PROE P173SUMG P185SUMI PTIT121G VLPT12G
MSCHOOL P145PROJ P157PROF P173SUMH P185SUMJ PTIT121H WARGCD4
MSOKCUOI P145SUMA P161PROA P173SUMI P186PROA PTIT121I XEPBONG
MTRAMDEN P145SUMB P161PROB P173SUMJ P186PROB PTIT121J YOUNGCLA
NTSEQS2 P145SUMC P161PROC P174PROB P186PROC PTIT121K
NUCLEAR2 P145SUMD P161PROD P174PROD P186PROE PTIT121L
NUCLEAV2 P145SUME P161PROE P174PROE P186PROF PTIT122A
NUMPOLY P145SUMF P161PROG P174PROF P186PROG PTIT122C
P131SUMB P145SUMG P161PROH P174PROH P186PROH PTIT122D

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALGOPRO1 P142PROE P156SUMI P167PROF P17PRO01 P193PROB PTIT121F
BCACM11I P144SUMH P156SUMJ P171PROB P17QPROG P194PROC PTIT122L
BCCOLOR P144SUMJ P157PROB P174PROA P17QPROI P194PROE PTIT125K
DANANGJ P146PROJ P161PROF P174PROC P181SUMF P195PROI PTIT128J
DIRICADD P146SUMH P161PROI P174PROJ P181SUMH P196PROH PTIT133G
DISPAST P146SUMJ P162PROE P174SUMB P182SUME P197PROH PTIT133H
MTGMAU P147PROJ P162SUMC P174SUMH P182SUMJ PTIT013G PTIT134F
P132SUMC P148PROB P164PROI P176PROJ P185SUMH PTIT013I PTIT136I
P133SUMA P153PROC P165SUMC P177PROI P186SUMI PTIT013J PTIT137C
P135SUMA P153SUME P166PROI P177PROJ P187PROE PTIT015C PTIT137E
P141PROD P154SUMD P166PROJ P178PROC P18QPROB PTIT018F
P142PROB P156PROA P166SUME P179PROG P191PROI PTIT018G
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.