Trần Văn Dương D10CN2

@duong_d10cn2

Viet Nam, Hà Nội

Institution: D10Cn2 ptit

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO10 CPPPRI17 P145PROE P161SUME P175SUMJ P191SUMI PTIT124D
ALGOPRO11 CPPPRI18 P145PROF P161SUMF P176PROA P191SUMJ PTIT124E
ALGOPRO12 CPPREA01 P145PROG P161SUMG P176PROB P192PROA PTIT124F
ALGOPRO3 CPPREA02 P145PROH P161SUMH P176PROC P192PROB PTIT124G
ALGOPRO4 CPPREA04 P145PROI P161SUMI P176PROE P192PROC PTIT124H
ALGOPRO5 CPPREA05 P145PROJ P161SUMJ P176PROF P192PROD PTIT124I
ALGOPRO6 CPPREA09 P145SUMA P162PROA P176PROG P192PROE PTIT124J
ALGOPRO7 CPPREA11 P145SUMB P162PROB P176PROH P192PROF PTIT125A
ALGOPRO8 EXCEL P145SUMC P162PROC P177PROA P192PROG PTIT125B
ALGOPRO9 FINDCOW P145SUMD P162PROD P177PROB P192PROI PTIT125C
APPDIVIS GAMEBR P145SUME P162PROE P177PROC P192PROJ PTIT125D
AVERSEQ GOODFRIE P145SUMF P162PROF P177PROD P192SUMA PTIT125E
BANGKOK2016G HELLOPOJ P145SUMG P162PROG P177PROE P192SUMB PTIT125F
BCACM11A LEDTEO P145SUMH P162PROH P177PROG P192SUMC PTIT125G
BCACM11B MBORECOL P145SUMI P162PROI P177PROH P192SUMD PTIT125H
BCACM11C MCOSO P145SUMJ P162SUMA P178PROA P192SUME PTIT125I
BCACM11D MDIEMTG P146PROA P162SUMD P178PROB P192SUMG PTIT125J
BCACM11E MGENEMAP P146PROB P162SUME P178PROF P192SUMH PTIT125L
BCACM11F MGENOME P146PROC P162SUMF P178PROG P192SUMI PTIT126A
BCACM11G MHLP P146PROD P162SUMG P178PROH P192SUMJ PTIT126C
BCACM11H MNAM P146PROE P162SUMH P178PROI P193PROA PTIT126D
BCATM MOO2 P146PROF P162SUMI P178PROJ P193PROC PTIT126E
BCATM2 MROBOT P146PROG P163PROA P178PROK P193PROD PTIT126F
BCATM3 MSCHOOL P146PROH P163PROB P179PROA P193PROE PTIT126G
BCBASEAD MSOKCUOI P146SUMA P163PROD P179PROB P193PROF PTIT126H
BCBEADS MTRAMDEN P146SUMB P163PROE P179PROC P193PROI PTIT126I
BCBIGNUM NTSEQS2 P146SUMC P163PROG P179PROE P193PROJ PTIT126J
BCBIN NUCLEAR2 P146SUMD P163PROH P179PROI P193SUMA PTIT127A
BCBIT NUCLEAV2 P146SUME P163PROI P17QPROA P193SUMB PTIT127B
BCBOM NUMPOLY P146SUMF P163SUMA P17QPROB P193SUMC PTIT127C
BCCAITUI P131SUMB P146SUMG P163SUMD P17QPROC P193SUMD PTIT127D
BCCAR P131SUMC P146SUMI P163SUME P17QPROE P193SUMH PTIT127E
BCCHIANHOM P131SUMD P147PROA P163SUMF P17QPROF P193SUMI PTIT127F
BCCOLDWA P131SUME P147PROB P163SUMG P17QPROH P194PROA PTIT127G
BCCOM P131SUMF P147PROC P163SUMH P17QPROJ P194PROB PTIT127H
BCCOMMAS P131SUMG P147PROD P163SUMI P181PROA P194PROD PTIT127I
BCCONGTO P131SUMH P147PROE P163SUMJ P181PROB P194PROF PTIT127J
BCCOW P131SUMI P147PROF P164PROA P181PROC P194PROG PTIT128A
BCDAISY P131SUMJ P147PROG P164PROB P181PROD P194PROI PTIT128B
BCDINNER P132SUMA P147PROH P164PROD P181PROE P194PROJ PTIT128C
BCDNT P132SUMB P147PROI P164PROE P181PROH P194SUMA PTIT128D
BCFACT P132SUMD P148PROA P164PROF P181PROI P194SUMB PTIT128E
BCFACTOR P132SUME P148PROC P164PROG P181SUMA P194SUMC PTIT128G
BCFIBO P132SUMF P148PROD P164PROH P181SUMB P194SUMD PTIT128H
BCFRIEND P132SUMG P148PROE P164PROI P181SUMC P194SUMH PTIT128I
BCGCD P132SUMH P148PROF P164SUMA P181SUMD P194SUMJ PTIT133A
BCGRASS P132SUMI P148PROG P164SUMB P181SUME P195PROA PTIT133B
BCINCSEQ P132SUMJ P151PROA P164SUMD P181SUMG P195PROB PTIT133C
BCISLAND P133SUMB P151PROB P164SUMG P181SUMI P195PROC PTIT133D
BCJABUKE P133SUMC P151PROD P164SUMH P181SUMJ P195PROD PTIT133E
BCKNIGHT P133SUMD P151PROE P164SUMI P182PROA P195PROE PTIT133F
BCLINE1 P133SUME P151PROF P165PROA P182PROB P195PROF PTIT133I
BCLINEUP P133SUMF P151PROG P165PROB P182PROC P195PROG PTIT133J
BCLIQ P133SUMG P151PROH P165PROC P182PROD P195PROH PTIT134A
BCLKCOUN P133SUMH P151PROI P165PROE P182PROE P195PROJ PTIT134B
BCLPERMU P133SUMI P151PROJ P165PROF P182PROG P195SUMA PTIT134C
BCLUCKY P133SUMJ P151SUMA P165PROG P182PROH P195SUMB PTIT134D
BCLUCKY1 P134SUMA P151SUMB P165PROH P182PROI P195SUMC PTIT134E
BCLUCKY2 P134SUMB P151SUMC P165PROI P182SUMA P195SUMD PTIT134G
BCLULIST P134SUMC P151SUMD P165PROJ P182SUMB P195SUMI PTIT134H
BCMARA P134SUMD P151SUME P165SUMA P182SUMC P195SUMJ PTIT134I
BCMATHP P134SUME P151SUMF P165SUMD P182SUMF P196PROA PTIT134J
BCMATRIX P134SUMF P151SUMG P165SUME P182SUMG P196PROB PTIT134K
BCMKMON P134SUMG P151SUMH P165SUMG P182SUMH P196PROC PTIT135A
BCMULONE P134SUMH P151SUMI P165SUMH P182SUMI P196PROD PTIT135B
BCMUNCH P134SUMI P152PROA P165SUMI P183PROA P196PROE PTIT135C
BCNEPER P134SUMJ P152PROB P166PROA P183PROB P196PROF PTIT135D
BCNUMEND P135SUMB P152PROC P166PROB P183PROD P196PROG PTIT135E
BCOLP10 P135SUMC P152PROD P166PROC P183PROE P196PROJ PTIT135F
BCPALIN P135SUMD P152PROE P166PROD P183PROF P197PROA PTIT135G
BCPALIN2 P135SUME P152PROF P166PROE P183PROG P197PROB PTIT135H
BCPARTI P135SUMF P152PROG P166PROG P183PROH P197PROC PTIT135I
BCPENNY P135SUMG P152PROH P166PROH P183PROI P197PROD PTIT135J
BCPERMU P135SUMH P152PROI P166SUMA P183SUMA P197PROE PTIT136A
BCPERMU1 P135SUMI P152SUMA P166SUMC P183SUMB P197PROF PTIT136B
BCPLES P135SUMJ P152SUMB P166SUMD P183SUMC P197PROG PTIT136C
BCPNA P136SUMA P152SUMC P166SUMF P183SUMD P197PROI PTIT136D
BCPOW P136SUMB P152SUME P166SUMG P183SUME P197PROJ PTIT136E
BCPP P136SUMC P152SUMF P166SUMH P183SUMF PRISUSTR PTIT136F
BCPRIME P136SUMD P152SUMG P166SUMI P183SUMG PTIT013A PTIT136G
BCPTICH P136SUME P152SUMH P167PROA P183SUMH PTIT013B PTIT136H
BCQUEEN P136SUMF P152SUMI P167PROB P183SUMI PTIT013C PTIT136J
BCQUEUE P136SUMG P153PROA P167PROC P183SUMJ PTIT013D PTIT137A
BCRECT P136SUMH P153PROB P167PROD P184PROA PTIT013E PTIT137B
BCREMAI P136SUMI P153PROD P167PROE P184PROB PTIT013F PTIT137D
BCROBOT P136SUMJ P153PROE P171PROA P184PROC PTIT013K PTIT137F
BCSAPXEP P141PROA P153PROF P171PROC P184PROD PTIT013L PTIT137H
BCSEQ P141PROB P153PROG P171PROD P184PROE PTIT014A PTIT138A
BCSEQ1 P141PROC P153PROH P171PROE P184PROF PTIT014B PTIT138B
BCSINH P141PROE P153PROI P171PROF P184PROH PTIT014C PTIT138C
BCSKAKAC P141PROF P153PROJ P171PROH P184PROI PTIT014D PTIT138D
BCSODA P141PROG P153SUMA P171PROI P184SUMA PTIT014E PTIT138E
BCSON P141PROH P153SUMB P171PROJ P184SUMB PTIT014F PTIT138F
BCSORT P141PROI P153SUMC P171SUMA P184SUMC PTIT014G PTIT138G
BCSRETAN P141PROJ P153SUMD P171SUMB P184SUMD PTIT014H PTITCALE
BCSTACK P141SUMA P153SUMF P171SUMC P184SUME PTIT014I PTITSU1A
BCSTR P141SUMB P153SUMH P171SUMD P184SUMF PTIT014J PTITSU1B
BCTELEPH P141SUMC P153SUMI P171SUME P184SUMH PTIT015A PTITSU1C
BCTEST11 P141SUMD P154PROA P171SUMF P184SUMI PTIT015B PTITSU1D
BCTEST12 P141SUME P154PROB P171SUMH P184SUMJ PTIT015E PTITSU1E
BCTEST13 P141SUMF P154PROC P171SUMI P185PROA PTIT015H PTITSU1F
BCTEST14 P141SUMG P154PROD P171SUMJ P185PROB PTIT015I QBSEQ2
BCTEST15 P141SUMH P154PROE P172PROB P185PROD PTIT016A REMOVBIT
BCTEST16 P141SUMI P154PROF P172PROD P185PROH PTIT016B REPSTR
BCTEST17 P141SUMJ P154PROG P172PROE P185PROI PTIT016C SCRAMLET
BCTEST18 P142PROA P154PROH P172PROF P185PROJ PTIT016D SSAM019A
BCTHIDAU P142PROC P154PROI P172PROG P185SUMA PTIT016E SSAM019B
BCTOHOP P142PROD P154SUMA P172PROH P185SUMB PTIT016G SSAM019C
BCTSP P142PROF P154SUMB P172PROJ P185SUMC PTIT016H SSAM019D
BCTSP2 P142PROG P154SUMC P172SUMB P185SUMD PTIT017A SSAM019E
BCVACATI P142PROH P154SUME P172SUMC P185SUME PTIT017B SSAM019F
BCVTAB P142PROI P154SUMF P172SUMD P185SUMF PTIT017C SSAM019G
BCX3 P142PROJ P154SUMG P172SUMF P185SUMG PTIT017F SSAM019H
BCZADACA P142SUMA P154SUMI P172SUMG P185SUMI PTIT017H SSAM019I
BCZIGZAG P142SUMB P154SUMJ P172SUMH P185SUMJ PTIT017I SSAM019J
CCPPRI01 P142SUMC P155PROA P172SUMI P186PROA PTIT017J SSAM019K
CCPPRI14 P142SUMD P155PROB P172SUMJ P186PROB PTIT017K SSAM019L
CCPPRI15 P142SUME P155PROC P173PROA P186PROC PTIT018A SSAM119A
CCPPRI16 P142SUMF P155PROD P173PROB P186PROE PTIT018B SSAM119B
CIRPOINT P142SUMG P155PROE P173PROC P186PROF PTIT018C SSAM119D
CLUMSYCO P142SUMH P155PROF P173PROD P186PROG PTIT018D SSAM119E
CO060714 P143PROB P155PROG P173PROE P186PROH PTIT018E SSAM119F
CO060715 P143PROC P155PROH P173PROF P186PROI PTIT018H SSAM119G
CO060716 P143PROD P155PROI P173PROG P186PROJ PTIT018I SSAM119H
CPPCOM01 P143PROE P155SUMA P173PROH P186SUMA PTIT018J SSAM119I
CPPCOM02 P143PROF P155SUMB P173PROI P186SUMB PTIT018K SSAM119J
CPPCOM03 P143PROG P155SUMC P173SUMA P186SUMC PTIT018L SSAM219A
CPPFIB01 P143PROH P155SUMD P173SUMB P186SUMD PTIT121A SSAM219B
CPPFIB02 P143PROI P155SUME P173SUMC P186SUME PTIT121B SSAM219C
CPPFIB03 P143PROJ P155SUMF P173SUMD P186SUMF PTIT121C SSAM219D
CPPLAN01 P143SUMA P155SUMG P173SUMF P186SUMG PTIT121D SSAM219E
CPPLAN02 P143SUMB P155SUMH P173SUMG P186SUMH PTIT121E SSAM219F
CPPLAN03 P143SUMC P155SUMI P173SUMH P186SUMJ PTIT121G SSAM219G
CPPLAN04 P143SUMD P155SUMJ P173SUMI P187PROA PTIT121H SSAM219H
CPPLCM01 P143SUME P156PROC P173SUMJ P187PROB PTIT121I SSAM219I
CPPLCM02 P143SUMF P156PROE P174PROB P187PROD PTIT121J SSAM219J
CPPLCM03 P143SUMG P156PROF P174PROD P187PROE PTIT121K SSAM319A
CPPLCM04 P143SUMH P156PROG P174PROE P187PROF PTIT121L SSAM319F
CPPLCM05 P143SUMI P156PROH P174PROF P187PROG PTIT122A SSAM319J
CPPLCM07 P143SUMJ P156SUMA P174PROH P187PROI PTIT122C SSAM419A
CPPMOD01 P144PROA P156SUMB P174PROI P18QPROA PTIT122D SSAM419B
CPPMOD02 P144PROB P156SUME P174SUMC P18QPROC PTIT122E SSAM419C
CPPMOD03 P144PROC P156SUMF P174SUMD P18QPROD PTIT122F SSAM419D
CPPMOD04 P144PROD P156SUMH P174SUME P18QPROE PTIT122G SSAM419E
CPPMOD05 P144PROE P157PROA P174SUMG P18QPROF PTIT122H STRBALA2
CPPMOD06 P144PROF P157PROC P174SUMI P191PROA PTIT122I STRBALAN
CPPMOD08 P144PROH P157PROD P174SUMJ P191PROB PTIT122J SUMDIV
CPPMOD09 P144PROI P157PROE P175PROA P191PROC PTIT122K SUMSQR1
CPPMOD10 P144PROJ P157PROF P175PROD P191PROD PTIT123A TRIANCIR
CPPMOD11 P144SUMA P161PROA P175PROE P191PROE PTIT123B UNION2
CPPPRI02 P144SUMB P161PROB P175PROF P191PROF PTIT123C VLPT12A
CPPPRI03 P144SUMC P161PROC P175PROG P191PROG PTIT123D VLPT12C
CPPPRI04 P144SUMD P161PROD P175PROH P191PROH PTIT123E VLPT12F
CPPPRI05 P144SUME P161PROE P175PROJ P191PROJ PTIT123F VLPT12G
CPPPRI06 P144SUMF P161PROG P175SUMA P191SUMA PTIT123G WARGCD4
CPPPRI07 P144SUMG P161PROH P175SUMB P191SUMB PTIT123H XEPBONG
CPPPRI08 P144SUMI P161PROJ P175SUMC P191SUMC PTIT123I YOUNGCLA
CPPPRI09 P145PROA P161SUMA P175SUMD P191SUMD PTIT123J
CPPPRI10 P145PROB P161SUMB P175SUME P191SUME PTIT124A
CPPPRI11 P145PROC P161SUMC P175SUMF P191SUMG PTIT124B
CPPPRI12 P145PROD P161SUMD P175SUMG P191SUMH PTIT124C

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALGOPRO1 P142PROB P156SUMI P174PROC P181SUMF P195PROI PTIT133G
BCACM11I P142PROE P156SUMJ P174PROJ P181SUMH P196PROH PTIT133H
BCCOLOR P144SUMH P157PROB P174SUMA P182SUME P197PROH PTIT134F
CPPREA03 P144SUMJ P161PROF P174SUMB P182SUMJ PTIT013G PTIT136I
CPPREA13 P146PROJ P161PROI P174SUMH P185SUMH PTIT013I PTIT137C
DANANGJ P146SUMH P162SUMC P176PROJ P186SUMI PTIT013J PTIT137E
DIRICADD P146SUMJ P165SUMC P177PROI P18QPROB PTIT015C SSAM119C
DISPAST P147PROJ P166PROI P177PROJ P191PROI PTIT018F SSAM319G
MTGMAU P148PROB P166PROJ P178PROC P193PROB PTIT018G
P132SUMC P153PROC P166SUME P179PROG P193SUMF PTIT121F
P133SUMA P153SUME P167PROF P17PRO01 P193SUMG PTIT122L
P135SUMA P154SUMD P171PROB P17QPROG P194PROC PTIT125K
P141PROD P156PROA P174PROA P17QPROI P194PROE PTIT128J
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.