Trần Văn Dương D10CN2

@duong_d10cn2

Viet Nam, Hà Nội

Institution: D10Cn2 ptit

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO10 CPPREA04 P145SUMB P162PROG P178PROB P193PROC PTIT124A
ALGOPRO11 CPPREA05 P145SUMC P162PROH P178PROF P193PROD PTIT124B
ALGOPRO12 CPPREA06 P145SUMD P162PROI P178PROG P193PROE PTIT124C
ALGOPRO3 CPPREA09 P145SUME P162SUMA P178PROH P193PROF PTIT124D
ALGOPRO4 CPPREA11 P145SUMF P162SUMD P178PROI P193PROI PTIT124E
ALGOPRO5 CPPREA12 P145SUMG P162SUME P178PROJ P193PROJ PTIT124F
ALGOPRO6 EXCEL P145SUMH P162SUMF P178PROK P193SUMA PTIT124G
ALGOPRO7 FINDCOW P145SUMI P162SUMG P179PROA P193SUMB PTIT124H
ALGOPRO8 GAMEBR P145SUMJ P162SUMH P179PROB P193SUMC PTIT124I
ALGOPRO9 GOODFRIE P146PROA P162SUMI P179PROC P193SUMD PTIT124J
APPDIVIS HELLOPOJ P146PROB P163PROA P179PROE P193SUMH PTIT125A
AVERSEQ LEDTEO P146PROC P163PROB P179PROI P193SUMI PTIT125B
BANGKOK2016G MBORECOL P146PROD P163PROD P17QPROA P194PROA PTIT125C
BCACM11A MCOSO P146PROE P163PROE P17QPROB P194PROB PTIT125D
BCACM11B MDIEMTG P146PROF P163PROG P17QPROC P194PROD PTIT125E
BCACM11C MGENEMAP P146PROG P163PROH P17QPROE P194PROF PTIT125F
BCACM11D MGENOME P146PROH P163PROI P17QPROF P194PROG PTIT125G
BCACM11E MHLP P146SUMA P163SUMA P17QPROH P194PROI PTIT125H
BCACM11F MNAM P146SUMB P163SUMD P17QPROJ P194PROJ PTIT125I
BCACM11G MOO2 P146SUMC P163SUME P181PROA P194SUMA PTIT125J
BCACM11H MROBOT P146SUMD P163SUMF P181PROB P194SUMB PTIT125L
BCATM MSCHOOL P146SUME P163SUMG P181PROC P194SUMC PTIT126A
BCATM2 MSOKCUOI P146SUMF P163SUMH P181PROD P194SUMD PTIT126C
BCATM3 MTRAMDEN P146SUMG P163SUMI P181PROE P194SUMH PTIT126D
BCBASEAD NTSEQS2 P146SUMI P163SUMJ P181PROH P194SUMJ PTIT126E
BCBEADS NUCLEAR2 P147PROA P164PROA P181PROI P195PROA PTIT126F
BCBIGNUM NUCLEAV2 P147PROB P164PROB P181SUMA P195PROB PTIT126G
BCBIN NUMPOLY P147PROC P164PROD P181SUMB P195PROC PTIT126H
BCBIT P131SUMB P147PROD P164PROE P181SUMC P195PROD PTIT126I
BCBOM P131SUMC P147PROE P164PROF P181SUMD P195PROE PTIT126J
BCCAITUI P131SUMD P147PROF P164PROG P181SUME P195PROF PTIT127A
BCCAR P131SUME P147PROG P164PROH P181SUMG P195PROG PTIT127B
BCCHIANHOM P131SUMF P147PROH P164PROI P181SUMI P195PROH PTIT127C
BCCOLDWA P131SUMG P147PROI P164SUMA P181SUMJ P195PROJ PTIT127D
BCCOM P131SUMH P148PROA P164SUMB P182PROA P195SUMA PTIT127E
BCCOMMAS P131SUMI P148PROC P164SUMD P182PROB P195SUMB PTIT127F
BCCONGTO P131SUMJ P148PROD P164SUMG P182PROC P195SUMC PTIT127G
BCCOW P132SUMA P148PROE P164SUMH P182PROD P195SUMD PTIT127H
BCDAISY P132SUMB P148PROF P164SUMI P182PROE P195SUMI PTIT127I
BCDINNER P132SUMD P148PROG P165PROA P182PROG P195SUMJ PTIT127J
BCDNT P132SUME P151PROA P165PROB P182PROH P196PROA PTIT128A
BCFACT P132SUMF P151PROB P165PROC P182PROI P196PROB PTIT128B
BCFACTOR P132SUMG P151PROD P165PROE P182SUMA P196PROC PTIT128C
BCFIBO P132SUMH P151PROE P165PROF P182SUMB P196PROD PTIT128D
BCFRIEND P132SUMI P151PROF P165PROG P182SUMC P196PROE PTIT128E
BCGCD P132SUMJ P151PROG P165PROH P182SUMF P196PROF PTIT128G
BCGRASS P133SUMB P151PROH P165PROI P182SUMG P196PROG PTIT128H
BCINCSEQ P133SUMC P151PROI P165PROJ P182SUMH P196PROJ PTIT128I
BCISLAND P133SUMD P151PROJ P165SUMA P182SUMI P197PROA PTIT133A
BCJABUKE P133SUME P151SUMA P165SUMD P183PROA P197PROB PTIT133B
BCKNIGHT P133SUMF P151SUMB P165SUME P183PROB P197PROC PTIT133C
BCLINE1 P133SUMG P151SUMC P165SUMG P183PROD P197PROD PTIT133D
BCLINEUP P133SUMH P151SUMD P165SUMH P183PROE P197PROE PTIT133E
BCLIQ P133SUMI P151SUME P165SUMI P183PROF P197PROF PTIT133F
BCLKCOUN P133SUMJ P151SUMF P166PROA P183PROG P197PROG PTIT133I
BCLPERMU P134SUMA P151SUMG P166PROB P183PROH P197PROI PTIT133J
BCLUCKY P134SUMB P151SUMH P166PROC P183PROI P197PROJ PTIT134A
BCLUCKY1 P134SUMC P151SUMI P166PROD P183SUMA P201PROB PTIT134B
BCLUCKY2 P134SUMD P152PROA P166PROE P183SUMB P201PROD PTIT134C
BCLULIST P134SUME P152PROB P166PROG P183SUMC P201PROF PTIT134D
BCMARA P134SUMF P152PROC P166PROH P183SUMD P201PROG PTIT134E
BCMATHP P134SUMG P152PROD P166SUMA P183SUME P201PROH PTIT134G
BCMATRIX P134SUMH P152PROE P166SUMC P183SUMF P201PROJ PTIT134H
BCMKMON P134SUMI P152PROF P166SUMD P183SUMG P202PROB PTIT134I
BCMULONE P134SUMJ P152PROG P166SUMF P183SUMH P202PROD PTIT134J
BCMUNCH P135SUMB P152PROH P166SUMG P183SUMI P202PROE PTIT134K
BCNEPER P135SUMC P152PROI P166SUMH P183SUMJ P202PROF PTIT135A
BCNUMEND P135SUMD P152SUMA P166SUMI P184PROA P202PROJ PTIT135B
BCOLP10 P135SUME P152SUMB P167PROA P184PROB P203PROB PTIT135C
BCPALIN P135SUMF P152SUMC P167PROB P184PROC P203PROF PTIT135D
BCPALIN2 P135SUMG P152SUME P167PROC P184PROD P203PROG PTIT135E
BCPARTI P135SUMH P152SUMF P167PROD P184PROE P203PROH PTIT135F
BCPENNY P135SUMI P152SUMG P167PROE P184PROF P204PROA PTIT135G
BCPERMU P135SUMJ P152SUMH P171PROA P184PROH P204PROB PTIT135H
BCPERMU1 P136SUMA P152SUMI P171PROC P184PROI P204PROD PTIT135I
BCPLES P136SUMB P153PROA P171PROD P184SUMA P204PROE PTIT135J
BCPNA P136SUMC P153PROB P171PROE P184SUMB P204PROF PTIT136A
BCPOW P136SUMD P153PROD P171PROF P184SUMC P204PROG PTIT136B
BCPP P136SUME P153PROE P171PROH P184SUMD P204PROJ PTIT136C
BCPRIME P136SUMF P153PROF P171PROI P184SUME P205PROB PTIT136D
BCPTICH P136SUMG P153PROG P171PROJ P184SUMF P205PROE PTIT136E
BCQUEEN P136SUMH P153PROH P171SUMA P184SUMH P205PROG PTIT136F
BCQUEUE P136SUMI P153PROI P171SUMB P184SUMI P205PROH PTIT136G
BCRECT P136SUMJ P153PROJ P171SUMC P184SUMJ P205PROI PTIT136H
BCREMAI P141PROA P153SUMA P171SUMD P185PROA P205PROJ PTIT136J
BCROBOT P141PROB P153SUMB P171SUME P185PROB PRISUSTR PTIT137A
BCSAPXEP P141PROC P153SUMC P171SUMF P185PROD PTIT013A PTIT137B
BCSEQ P141PROE P153SUMD P171SUMH P185PROH PTIT013B PTIT137D
BCSEQ1 P141PROF P153SUMF P171SUMI P185PROI PTIT013C PTIT137F
BCSINH P141PROG P153SUMH P171SUMJ P185PROJ PTIT013D PTIT137H
BCSKAKAC P141PROH P153SUMI P172PROB P185SUMA PTIT013E PTIT138A
BCSODA P141PROI P154PROA P172PROD P185SUMB PTIT013F PTIT138B
BCSON P141PROJ P154PROB P172PROE P185SUMC PTIT013K PTIT138C
BCSORT P141SUMA P154PROC P172PROF P185SUMD PTIT013L PTIT138D
BCSRETAN P141SUMB P154PROD P172PROG P185SUME PTIT014A PTIT138E
BCSTACK P141SUMC P154PROE P172PROH P185SUMF PTIT014B PTIT138F
BCSTR P141SUMD P154PROF P172PROJ P185SUMG PTIT014C PTIT138G
BCTELEPH P141SUME P154PROG P172SUMB P185SUMI PTIT014D PTITCALE
BCTEST11 P141SUMF P154PROH P172SUMC P185SUMJ PTIT014E PTITSU1A
BCTEST12 P141SUMG P154PROI P172SUMD P186PROA PTIT014F PTITSU1B
BCTEST13 P141SUMH P154SUMA P172SUMF P186PROB PTIT014G PTITSU1C
BCTEST14 P141SUMI P154SUMB P172SUMG P186PROC PTIT014H PTITSU1D
BCTEST15 P141SUMJ P154SUMC P172SUMH P186PROE PTIT014I PTITSU1E
BCTEST16 P142PROA P154SUME P172SUMI P186PROF PTIT014J PTITSU1F
BCTEST17 P142PROC P154SUMF P172SUMJ P186PROG PTIT015A QBSEQ2
BCTEST18 P142PROD P154SUMG P173PROA P186PROH PTIT015B REMOVBIT
BCTHIDAU P142PROF P154SUMI P173PROB P186PROI PTIT015E REPSTR
BCTOHOP P142PROG P154SUMJ P173PROC P186PROJ PTIT015H SCRAMLET
BCTSP P142PROH P155PROA P173PROD P186SUMA PTIT015I SSAM019A
BCTSP2 P142PROI P155PROB P173PROE P186SUMB PTIT016A SSAM019B
BCVACATI P142PROJ P155PROC P173PROF P186SUMC PTIT016B SSAM019C
BCVTAB P142SUMA P155PROD P173PROG P186SUMD PTIT016C SSAM019D
BCX3 P142SUMB P155PROE P173PROH P186SUME PTIT016D SSAM019E
BCZADACA P142SUMC P155PROF P173PROI P186SUMF PTIT016E SSAM019F
BCZIGZAG P142SUMD P155PROG P173PROJ P186SUMG PTIT016G SSAM019G
CCPPRI01 P142SUME P155PROH P173SUMA P186SUMH PTIT016H SSAM019H
CCPPRI14 P142SUMF P155PROI P173SUMB P186SUMJ PTIT017A SSAM019I
CCPPRI15 P142SUMG P155SUMA P173SUMC P187PROA PTIT017B SSAM019J
CCPPRI16 P142SUMH P155SUMB P173SUMD P187PROB PTIT017C SSAM019K
CIRPOINT P143PROB P155SUMC P173SUMF P187PROD PTIT017F SSAM019L
CLUMSYCO P143PROC P155SUMD P173SUMG P187PROE PTIT017H SSAM119A
CO060714 P143PROD P155SUME P173SUMH P187PROF PTIT017I SSAM119B
CO060715 P143PROE P155SUMF P173SUMI P187PROG PTIT017J SSAM119D
CO060716 P143PROF P155SUMG P173SUMJ P187PROI PTIT017K SSAM119E
CPPCOM01 P143PROG P155SUMH P174PROB P18QPROA PTIT018A SSAM119F
CPPCOM02 P143PROH P155SUMI P174PROD P18QPROC PTIT018B SSAM119G
CPPCOM03 P143PROI P155SUMJ P174PROE P18QPROD PTIT018C SSAM119H
CPPFIB01 P143PROJ P156PROC P174PROF P18QPROE PTIT018D SSAM119I
CPPFIB02 P143SUMA P156PROE P174PROH P18QPROF PTIT018E SSAM119J
CPPFIB03 P143SUMB P156PROF P174PROI P191PROA PTIT018H SSAM219A
CPPLAN01 P143SUMC P156PROG P174SUMC P191PROB PTIT018I SSAM219B
CPPLAN02 P143SUMD P156PROH P174SUMD P191PROC PTIT018J SSAM219C
CPPLAN03 P143SUME P156SUMA P174SUME P191PROD PTIT018K SSAM219D
CPPLAN04 P143SUMF P156SUMB P174SUMG P191PROE PTIT018L SSAM219E
CPPLCM01 P143SUMG P156SUME P174SUMI P191PROF PTIT121A SSAM219F
CPPLCM02 P143SUMH P156SUMF P174SUMJ P191PROG PTIT121B SSAM219G
CPPLCM03 P143SUMI P156SUMH P175PROA P191PROH PTIT121C SSAM219H
CPPLCM04 P143SUMJ P157PROA P175PROD P191PROJ PTIT121D SSAM219I
CPPLCM05 P144PROA P157PROC P175PROE P191SUMA PTIT121E SSAM219J
CPPLCM07 P144PROB P157PROD P175PROF P191SUMB PTIT121F SSAM319A
CPPMOD01 P144PROC P157PROE P175PROG P191SUMC PTIT121G SSAM319F
CPPMOD02 P144PROD P157PROF P175PROH P191SUMD PTIT121H SSAM319J
CPPMOD03 P144PROE P161PROA P175PROJ P191SUME PTIT121I SSAM419A
CPPMOD04 P144PROF P161PROB P175SUMA P191SUMG PTIT121J SSAM419B
CPPMOD05 P144PROH P161PROC P175SUMB P191SUMH PTIT121K SSAM419C
CPPMOD06 P144PROI P161PROD P175SUMC P191SUMI PTIT121L SSAM419D
CPPMOD08 P144PROJ P161PROE P175SUMD P191SUMJ PTIT122A SSAM419E
CPPMOD09 P144SUMA P161PROG P175SUME P192PROA PTIT122C SSAM419H
CPPMOD10 P144SUMB P161PROH P175SUMF P192PROB PTIT122D STRBALA2
CPPMOD11 P144SUMC P161PROJ P175SUMG P192PROC PTIT122E STRBALAN
CPPPRI02 P144SUMD P161SUMA P175SUMJ P192PROD PTIT122F SUMDIV
CPPPRI03 P144SUME P161SUMB P176PROA P192PROE PTIT122G SUMSQR1
CPPPRI04 P144SUMF P161SUMC P176PROB P192PROF PTIT122H TRIANCIR
CPPPRI05 P144SUMG P161SUMD P176PROC P192PROG PTIT122I UNION2
CPPPRI06 P144SUMI P161SUME P176PROE P192PROI PTIT122J VLPT12A
CPPPRI07 P145PROA P161SUMF P176PROF P192PROJ PTIT122K VLPT12C
CPPPRI08 P145PROB P161SUMG P176PROG P192SUMA PTIT123A VLPT12F
CPPPRI09 P145PROC P161SUMH P176PROH P192SUMB PTIT123B VLPT12G
CPPPRI10 P145PROD P161SUMI P177PROA P192SUMC PTIT123C WARGCD4
CPPPRI11 P145PROE P161SUMJ P177PROB P192SUMD PTIT123D XEPBONG
CPPPRI12 P145PROF P162PROA P177PROC P192SUME PTIT123E YOUNGCLA
CPPPRI17 P145PROG P162PROB P177PROD P192SUMG PTIT123F
CPPPRI18 P145PROH P162PROC P177PROE P192SUMH PTIT123G
CPPREA01 P145PROI P162PROD P177PROG P192SUMI PTIT123H
CPPREA02 P145PROJ P162PROE P177PROH P192SUMJ PTIT123I
CPPREA03 P145SUMA P162PROF P178PROA P193PROA PTIT123J

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALGOPRO1 P142PROE P156SUMJ P174PROJ P181SUMH P195SUME PTIT125K
BCACM11I P144SUMH P157PROB P174SUMA P182SUME P196PROH PTIT128J
BCCOLOR P144SUMJ P161PROF P174SUMB P182SUMJ P197PROH PTIT133G
CPPREA13 P146PROJ P161PROI P174SUMH P185SUMH P201PROE PTIT133H
DANANGJ P146SUMH P162SUMC P176PROJ P186SUMI P202PROC PTIT134F
DIRICADD P146SUMJ P165SUMC P177PROI P18QPROB P203PROD PTIT136I
DISPAST P147PROJ P166PROI P177PROJ P191PROI PTIT013G PTIT137C
MTGMAU P148PROB P166PROJ P178PROC P193PROB PTIT013I PTIT137E
P132SUMC P153PROC P166SUME P179PROG P193SUMF PTIT013J PTIT137I
P133SUMA P153SUME P167PROF P17PRO01 P193SUMG PTIT015C SSAM119C
P135SUMA P154SUMD P171PROB P17QPROG P194PROC PTIT018F SSAM319G
P141PROD P156PROA P174PROA P17QPROI P194PROE PTIT018G
P142PROB P156SUMI P174PROC P181SUMF P195PROI PTIT122L
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.