Dương Lê

@duonglee

Viet Nam, Hà Nội

Institution: E16CN PTIT - CLB Lập Trình PTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO4 BCPERMU P136SUME P151PROH P163PROI P176PROA PTIT122F
ALGOPRO5 BCPNA P136SUMH P151PROI P163SUMH P176PROG PTIT122G
ALGOPRO6 BCPOW P141PROA P151SUMB P163SUMI P176PROH PTIT123A
ALGOPRO7 BCPP P141PROB P151SUMI P164PROG P177PROA PTIT123B
ALGOPRO8 BCPRIME P141PROC P152PROA P164SUMA P177PROB PTIT123C
AVERSEQ BCPTICH P141PROJ P152PROB P164SUMH P177PROH PTIT123F
BCACM11A BCQUEEN P141SUMA P152PROE P164SUMI P178PROA PTIT123I
BCACM11B BCQUEUE P141SUMB P152PROF P165PROA P178PROB PTIT123J
BCACM11D BCROBOT P141SUMF P152PROI P165PROG P178PROF PTIT124B
BCACM11E BCSAPXEP P142PROC P152SUMG P165PROH P178PROG PTIT124E
BCACM11G BCSEQ P142PROH P152SUMI P165SUMI P178PROJ PTIT124G
BCATM BCSEQ1 P142SUMA P153PROE P166PROC P179PROA PTIT124H
BCATM2 BCSINH P142SUME P153PROF P166PROD P179PROB PTIT124J
BCATM3 BCSODA P142SUMG P153PROG P166PROG P17QPROA PTIT125B
BCBASEAD BCSON P143PROC P153PROI P166SUMA P17QPROB PTIT125C
BCBEADS BCSRETAN P143PROG P153SUMC P166SUMH P17QPROE PTIT125F
BCBIGNUM BCSTACK P143PROJ P153SUMF P166SUMI P17QPROH PTIT125H
BCBIN BCTEST11 P143SUMA P153SUMI P167PROC P182PROC PTIT125I
BCBOM BCTEST12 P143SUMB P154PROC P167PROD P186SUMJ PTIT125J
BCCAR BCTEST13 P144PROC P154PROG P167PROE P187PROA PTIT126D
BCCHIANHOM BCTEST14 P144PROD P154PROI P171PROA P18QPROA PTIT126E
BCCOM BCTEST15 P144PROE P154SUMC P171PROC PRISUSTR PTIT126F
BCCOMMAS BCTEST17 P144PROI P154SUMF P171PROD PTIT013A PTIT126H
BCCONGTO BCTHIDAU P144SUMA P154SUMI P171PROE PTIT013B PTIT126I
BCCOW BCTOHOP P144SUMF P155PROB P171PROF PTIT013C PTIT126J
BCDAISY BCTSP P144SUMI P155PROE P171PROH PTIT013D PTIT127A
BCDNT BCVTAB P145PROC P155PROF P171SUMA PTIT013K PTIT127C
BCFACT EXCEL P145PROD P155PROG P171SUME PTIT013L PTIT127E
BCFACTOR FINDCOW P145PROE P155SUMD P171SUMI PTIT014A PTIT127F
BCFIBO GAMEBR P145PROF P155SUMF P171SUMJ PTIT014B PTIT127G
BCFRIEND GOODFRIE P145PROI P155SUMG P172PROB PTIT014C PTIT127I
BCGCD HELLOPOJ P145SUMA P155SUMI P172PROC PTIT014D PTIT135A
BCGRASS MTRAMDEN P145SUMB P156PROE P172PROE PTIT015A PTIT135B
BCINCSEQ NUMPOLY P145SUMF P156SUMH P172PROF PTIT015I PTIT135F
BCISLAND P131SUMC P145SUMH P157PROA P172PROH PTIT016C PTIT135G
BCJABUKE P131SUMD P146PROA P157PROE P173PROC PTIT016D PTIT135I
BCKNIGHT P131SUMH P146PROC P161PROA P173PROE PTIT016E PTIT135J
BCLINE1 P132SUMD P146PROD P161PROD P173PROF PTIT017A PTIT136A
BCLINEUP P132SUMH P146PROF P161PROG P173PROG PTIT017F PTIT136B
BCLIQ P132SUMJ P146PROG P161PROH P173PROH PTIT017H PTIT136C
BCLKCOUN P133SUMF P146SUMA P161SUMA P173SUMF PTIT017J PTIT137A
BCLUCKY P133SUMH P146SUMB P161SUMB P173SUMI PTIT017K PTIT138A
BCLUCKY1 P133SUMI P146SUMF P161SUMG P174PROD PTIT018A PTIT138B
BCLUCKY2 P134SUMB P146SUMG P161SUMH P174PROE PTIT018K PTIT138C
BCMARA P134SUMC P147PROA P162PROA P174PROF PTIT121B PTIT138E
BCMATHP P134SUME P147PROB P162PROG P174PROH PTIT121D PTITSU1C
BCMATRIX P134SUMF P147PROE P162PROH P174SUMD PTIT121E PTITSU1D
BCMKMON P134SUMG P147PROG P162PROI P175PROA PTIT121G REMOVBIT
BCMUNCH P135SUMD P147PROH P162SUMA P175PROE PTIT121I REPSTR
BCNEPER P135SUME P147PROI P162SUMG P175PROF PTIT121K SUMDIV
BCOLP10 P135SUMF P148PROA P162SUMH P175PROG PTIT121L VLPT12G
BCPALIN P135SUMG P148PROE P163PROD P175PROH PTIT122A YOUNGCLA
BCPARTI P136SUMC P151PROA P163PROG P175SUMA PTIT122C
BCPENNY P136SUMD P151PROG P163PROH P175SUME PTIT122D

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALGOPRO12 P142SUMH P154PROA P165SUMG P167PROA P177PROC PTIT133D
BCACM11C P143SUMI P162SUMI P166PROB P171PROG PTIT124A
CLUMSYCO P145PROG P164SUMB P166SUMG P175SUMI PTIT126C
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.