Linh Phạm

@hahalalamummy

Viet Nam, Hà Nội

Institution: PTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCACM11A BCLUCKY1 BCTEST12 P136SUMC P147PROH P161PROC PTIT121L
BCACM11B BCLUCKY2 BCTEST14 P136SUMD P148PROA P161PROD PTIT123B
BCBEADS BCMARA BCTEST15 P136SUMH P151PROH P161PROG PTIT123I
BCBIGNUM BCMATHP BCVTAB P141PROC P151PROI P161PROH PTIT124H
BCBIN BCMUNCH BCX3 P141PROJ P151SUMB P162PROD PTIT125H
BCCAR BCNEPER FINDCOW P141SUMB P151SUMI P162PROG PTIT125J
BCCOM BCOLP10 HELLOPOJ P143PROC P152PROA P162PROH PTIT126E
BCCOMMAS BCPALIN NUMPOLY P143PROG P152PROF P162PROI PTIT126I
BCDAISY BCPERMU P131SUMC P143PROJ P152SUMB P163PROA PTIT127I
BCDNT BCPLES P131SUMD P143SUMA P152SUMF P163PROD PTIT135G
BCFACT BCPNA P131SUMH P144PROI P152SUMG P163PROG PTIT135J
BCFACTOR BCPOW P132SUMD P144SUMA P153PROG P163PROH PTIT136B
BCFIBO BCPP P132SUMH P145PROC P154SUMC P163PROI PTIT137A
BCFRIEND BCPRIME P132SUMJ P145PROD P154SUMF PTIT013A PTIT138A
BCGCD BCPTICH P133SUMF P145SUMA P154SUMG PTIT013C PTIT138E
BCGRASS BCSAPXEP P133SUMH P145SUMB P155SUMB PTIT013K PTITSU1C
BCINCSEQ BCSEQ P133SUMI P146PROC P155SUMG PTIT014D SUMDIV
BCJABUKE BCSINH P134SUME P146PROD P155SUMI PTIT016C YOUNGCLA
BCLINE1 BCSON P134SUMF P146SUMB P156SUMH PTIT121B
BCLIQ BCSTACK P135SUME P147PROA P157PROA PTIT121E
BCLKCOUN BCTEST11 P135SUMF P147PROB P161PROA PTIT121I

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCMULONE P141SUMA P162PROF PTIT123J PTIT127C REMOVBIT
BCPENNY P145PROF PTIT014A PTIT125C PTIT135B REPSTR
BCTHIDAU P151SUMC PTIT016A PTIT125I PTIT135I VLPT12G
P134SUMB P152SUME PTIT016D PTIT127A PTIT138C
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.