phong quach

@phong9090

Viet Nam, hanoi

Institution: ptit

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCFACT
BCVTAB
EXCEL
HELLOPOJ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

P135SUMB
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.