Phạm Hưng

@tapsungonnguc

Viet Nam, Hà Nội

Institution: ictu

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCCOMMAS BCPRIME MGENEMAP P131SUMH
BCFACT BCSAPXEP MROBOT P134SUMF
BCFACTOR BCSINH MSCHOOL PTIT125C
BCFIBO BCSTACK MSOKCUOI SUMDIV
BCGCD BCVTAB MTRAMDEN
BCPALIN HELLOPOJ P131SUMC
BCPERMU MBORECOL P131SUMD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCBIGNUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.