Nguyễn Đức Thành

@thanhwins

Viet Nam, Hà Nội

Institution: D14AT1 PTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO12 BCPOW P142PROC P153SUMC P162SUMA P166PROD PTIT016C
ALGOPRO4 BCPP P142SUME P153SUMF P162SUMD P166PROG PTIT016D
ALGOPRO5 BCPRIME P143PROD P153SUMI P162SUMG P166PROH PTIT016E
ALGOPRO6 BCPTICH P143PROE P154PROG P162SUMH P166PROI PTIT121D
ALGOPRO7 BCQUEEN P143PROG P154SUMB P162SUMI P166SUMH PTIT121G
ALGOPRO8 BCQUEUE P143PROJ P154SUMC P163PROA P166SUMI PTIT121I
ALGOPRO9 BCSAPXEP P143SUMA P154SUMF P163PROB P167PROA PTIT122F
AVERSEQ BCSINH P144PROC P154SUMI P163PROD P167PROD PTIT123D
BCACM11A BCSON P145PROD P155PROA P163PROE P167PROE PTIT123F
BCACM11B BCSRETAN P145SUMA P155PROB P163PROG P171PROA PTIT123J
BCACM11C BCSTACK P146PROC P155PROC P163PROH P171PROC PTIT124H
BCACM11G BCSTR P146PROD P155PROE P163PROI P171PROE PTIT124J
BCATM BCTEST11 P146PROF P155PROF P163SUMI P171PROF PTIT125C
BCATM3 BCTEST12 P146PROG P155PROG P164PROA P171SUMA PTIT125H
BCBEADS BCTEST14 P146SUMF P155SUMD P164PROB P171SUMB PTIT126E
BCBIGNUM BCTEST16 P147PROA P155SUMF P164PROC P171SUMD PTIT126F
BCBOM BCTOHOP P147PROB P155SUMG P164PROD P171SUME PTIT126I
BCCAR BCVTAB P147PROG P155SUMH P164PROE P171SUMI PTIT127I
BCCOM FINDCOW P147PROI P155SUMI P164PROF P171SUMJ PTIT127J
BCCOMMAS HELLOPOJ P151PROA P156SUMH P164PROG P178PROA PTIT135A
BCCOW MGENOME P151PROH P157PROA P164PROH P178PROF PTIT135C
BCDNT MNAM P151PROI P157PROB P164PROI P178PROG PTIT135G
BCFACT MSCHOOL P151SUMA P157PROC P164SUMA P17QPROA PTIT135I
BCFACTOR NUMPOLY P151SUMB P157PROE P164SUMG P17QPROH PTIT135J
BCFIBO P131SUMH P151SUMI P161PROA P164SUMH P181SUMA PTIT136B
BCFRIEND P132SUMD P152PROA P161PROB P164SUMI P186SUMA PTIT136C
BCGCD P132SUME P152PROB P161PROC P165PROA P191PROB PTIT137A
BCINCSEQ P133SUMF P152PROE P161PROD P165PROC P193PROC PTIT138A
BCKNIGHT P133SUMG P152PROF P161PROG P165PROE P196PROB PTITSU1C
BCLINE1 P133SUMH P152PROG P161PROH P165PROF P196PROC REMOVBIT
BCLIQ P134SUMF P152PROI P161SUMA P165PROG PTIT013A SUMDIV
BCLUCKY1 P134SUMG P152SUMA P161SUMB P165PROH PTIT013C SUMSQR1
BCLUCKY2 P135SUMD P152SUMB P161SUMG P165PROI PTIT013K TRIANCIR
BCMARA P135SUME P152SUMF P161SUMH P165PROJ PTIT014A VLPT12A
BCMATHP P135SUMF P152SUMG P161SUMI P165SUMH PTIT014D VLPT12G
BCNUMEND P136SUMC P152SUMI P162PROD P165SUMI PTIT015A YOUNGCLA
BCPALIN P136SUMH P153PROF P162PROG P166PROA PTIT015H
BCPERMU P141SUMA P153PROG P162PROH P166PROB PTIT015I
BCPNA P141SUMB P153PROI P162PROI P166PROC PTIT016A

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALGOPRO2 P143PROC P145PROG P153SUMD P156SUME P186SUMJ PTIT017H
BCMULONE P143SUMB P146PROA P154PROA P157PROD P193PROD PTIT017K
EXCEL P144SUMA P151SUMJ P154PROB P161PROF P193PROJ PTIT123E
P131SUMC P144SUMI P153PROB P155PROI P178PROK PRISUSTR PTIT127C
P134SUMB P145PROF P153PROE P156PROA P179PROA PTIT015E PTIT134B
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.