Tích Phạm Xuân

@tichpx

Viet Nam, Hà Nội

Institution: UTC

I'm a teacher of IT, I want to train myself coding and algorithms. This page very useful for me to teach my student update them knowledge on IT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO12 BCTELEPH P143PROC P152SUMB P161PROC P184PROH PTIT124C
ALGOPRO5 BCTEST11 P143PROD P152SUMC P161PROD P184PROI PTIT124D
ALGOPRO7 BCTEST12 P143PROF P152SUME P161PROE P184SUMA PTIT124G
AVERSEQ BCTEST13 P143PROG P152SUMF P161PROG P184SUMI PTIT124H
BCACM11A BCTEST14 P143PROJ P152SUMG P161PROH P185PROA PTIT124J
BCACM11B BCTEST15 P143SUMA P152SUMH P161SUMA P185PROB PTIT125A
BCACM11D BCTEST16 P143SUMC P152SUMI P161SUMB P185PROI PTIT125B
BCACM11F BCTEST17 P144PROC P153PROA P161SUMG P185PROJ PTIT125C
BCACM11G BCTHIDAU P144PROD P153PROB P162PROA P185SUMA PTIT125F
BCACM11H BCVACATI P144PROH P153PROE P162PROD P185SUMD PTIT125H
BCBASEAD BCVTAB P144PROI P153PROF P162PROF P185SUME PTIT125I
BCBEADS BCX3 P144SUMA P153PROG P162PROG P185SUMI PTIT125J
BCBIGNUM BCZADACA P144SUMB P153PROI P162PROH P185SUMJ PTIT126A
BCBIN BCZIGZAG P144SUMC P153SUMA P162PROI P186PROA PTIT126E
BCBIT CLUMSYCO P144SUMI P153SUMB P163PROA P186PROB PTIT126F
BCBOM EXCEL P145PROC P153SUMC P163PROB P186PROF PTIT126G
BCCAITUI FINDCOW P145PROD P153SUMD P163PROD P186PROG PTIT126I
BCCAR GAMEBR P145PROE P153SUME P163PROG P186PROH PTIT126J
BCCOM GOODFRIE P145PROF P153SUMF P163PROH P186PROI PTIT127A
BCCOMMAS HELLOPOJ P145PROG P153SUMG P163PROI P186SUMA PTIT127C
BCCOW MBORECOL P145PROH P153SUMH P163SUMA P186SUMF PTIT127E
BCDAISY MHLP P145PROI P153SUMI P163SUMF P186SUMH PTIT127G
BCDNT MSOKCUOI P145SUMA P154PROA P163SUMH P186SUMJ PTIT127I
BCFACT MTRAMDEN P145SUMB P154PROB P163SUMI PRISUSTR PTIT127J
BCFACTOR NUCLEAV2 P145SUMC P154PROC P164PROA PTIT013A PTIT128B
BCFIBO NUMPOLY P145SUMH P154PROE P164PROD PTIT013C PTIT133D
BCFRIEND P131SUMC P146PROC P154PROG P164PROG PTIT013F PTIT133I
BCGCD P131SUMD P146PROD P154PROI P164PROI PTIT013K PTIT134A
BCGRASS P131SUMH P146PROF P154SUMA P165PROA PTIT014A PTIT134D
BCINCSEQ P132SUMD P146PROG P154SUMB P165PROB PTIT014B PTIT135A
BCJABUKE P132SUME P146PROH P154SUMC P165PROC PTIT014D PTIT135B
BCLINE1 P132SUMJ P146SUMA P154SUME P165PROE PTIT015A PTIT135C
BCLINEUP P133SUMF P146SUMB P154SUMF P165PROF PTIT015B PTIT135F
BCLIQ P133SUMH P146SUMD P154SUMG P165PROG PTIT015E PTIT135G
BCLPERMU P133SUMI P146SUMF P154SUMH P165PROH PTIT015H PTIT135H
BCLUCKY P134SUMB P146SUMI P154SUMI P165PROI PTIT015I PTIT135I
BCLUCKY1 P134SUME P147PROA P155PROA P165SUMI PTIT016A PTIT135J
BCLUCKY2 P134SUMF P147PROB P155PROB P166PROA PTIT016C PTIT136A
BCLULIST P134SUMG P147PROH P155PROD P166PROB PTIT016D PTIT136B
BCMARA P135SUMB P148PROA P155PROE P166PROC PTIT016E PTIT136C
BCMATHP P135SUMD P148PROB P155PROF P166PROG PTIT121A PTIT136E
BCMATRIX P135SUME P148PROE P155PROI P166PROH PTIT121B PTIT136F
BCMULONE P135SUMF P148PROG P155SUMA P166PROI PTIT121C PTIT137A
BCMUNCH P135SUMG P151PROA P155SUMB P167PROA PTIT121D PTIT137H
BCNEPER P136SUMC P151PROE P155SUMC P167PROC PTIT121E PTIT138A
BCOLP10 P136SUMH P151PROF P155SUMD P167PROD PTIT121G PTIT138B
BCPALIN P141PROA P151PROG P155SUME P167PROE PTIT121H PTIT138C
BCPARTI P141PROB P151PROH P155SUMF P181SUMA PTIT121I PTIT138E
BCPENNY P141PROC P151PROI P155SUMG P181SUMC PTIT121K PTITSU1A
BCPERMU P141PROE P151SUMA P155SUMH P181SUMD PTIT121L PTITSU1B
BCPERMU1 P141PROF P151SUMB P155SUMI P181SUMG PTIT122C PTITSU1C
BCPOW P141PROH P151SUMC P156PROE P181SUMI PTIT122D PTITSU1D
BCPP P141PROJ P151SUMF P156PROG P181SUMJ PTIT122F PTITSU1F
BCPRIME P141SUMA P151SUMG P156SUMA P182SUMA PTIT122G REMOVBIT
BCPTICH P141SUMB P151SUMI P156SUME P182SUMB PTIT122J REPSTR
BCSAPXEP P141SUMD P152PROA P156SUMF P182SUMC PTIT123A SCRAMLET
BCSEQ P141SUME P152PROB P156SUMH P182SUMI PTIT123B STRBALAN
BCSEQ1 P142PROC P152PROD P157PROA P184PROA PTIT123C SUMDIV
BCSINH P142PROF P152PROE P157PROC P184PROB PTIT123D SUMSQR1
BCSODA P142PROI P152PROF P157PROD P184PROC PTIT123E VLPT12C
BCSON P142SUMA P152PROG P157PROE P184PROD PTIT123F VLPT12G
BCSRETAN P142SUMB P152PROI P161PROA P184PROE PTIT123I XEPBONG
BCSTACK P142SUMG P152SUMA P161PROB P184PROF PTIT123J YOUNGCLA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

APPDIVIS P151PROB P156SUMJ P163SUMG P182SUMJ PTIT122H PTIT138G
BCISLAND P151PROJ P157PROB P167PROB P184SUMJ PTIT124F
P144SUME P154PROH P162PROB P178PROI P185SUMC PTIT127B
P145PROA P155PROH P163SUME P181SUMF PTIT122A PTIT128H
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.