Ngọc Tự Hàn

@tieu_dao_1

Viet Nam, Ha Noi

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO12 BCPENNY P134SUMB P152PROF P166PROH P192PROB PTIT125F
ALGOPRO4 BCPERMU P134SUME P152SUMG P166SUMA P195PROA PTIT125H
ALGOPRO5 BCPERMU1 P134SUMF P153PROF P166SUMG PRISUSTR PTIT125I
ALGOPRO6 BCPNA P134SUMG P153PROG P166SUMI PTIT013A PTIT125J
ALGOPRO7 BCPOW P135SUMD P153PROI P167PROD PTIT013C PTIT126A
ALGOPRO8 BCPP P135SUME P153SUMC P167PROE PTIT013K PTIT126C
AVERSEQ BCPRIME P135SUMF P153SUMF P171PROA PTIT014A PTIT126D
BCACM11A BCPTICH P136SUMC P154PROI P171PROC PTIT015A PTIT126E
BCACM11B BCQUEEN P136SUMD P154SUMC P171PROF PTIT016A PTIT126F
BCACM11D BCQUEUE P136SUMH P154SUMF P171SUMA PTIT016C PTIT126G
BCATM BCSAPXEP P141PROA P154SUMG P172PROB PTIT016D PTIT126I
BCATM3 BCSEQ1 P141PROB P154SUMI P172PROH PTIT017F PTIT126J
BCBEADS BCSINH P141PROC P155PROG P172SUMC PTIT017H PTIT127A
BCBIGNUM BCSON P141PROJ P155SUMD P172SUMJ PTIT018A PTIT127C
BCBIN BCSTACK P141SUMB P155SUMF P173PROC PTIT018B PTIT127E
BCBOM BCSTR P142SUMA P155SUMH P173PROE PTIT018C PTIT127F
BCCAITUI BCTEST11 P143PROC P155SUMI P173PROG PTIT018D PTIT127G
BCCAR BCTEST12 P143PROG P156SUMH P173PROH PTIT018I PTIT127I
BCCOM BCTEST13 P143PROJ P157PROA P173SUMC PTIT018L PTIT133D
BCCOMMAS BCTEST14 P144PROC P161PROA P174SUMD PTIT121D PTIT135A
BCCOW BCTHIDAU P144SUMA P161PROD P174SUMJ PTIT121E PTIT135C
BCDAISY BCTOHOP P145PROC P161PROG P175PROE PTIT121G PTIT135G
BCFACT BCTSP P145PROD P161PROH P179PROA PTIT121I PTIT135I
BCFACTOR BCVTAB P145PROF P161SUMA P17QPROA PTIT121L PTIT135J
BCFIBO CLUMSYCO P145PROG P161SUMG P17QPROE PTIT122C PTIT136C
BCFRIEND EXCEL P145SUMA P161SUMH P17QPROH PTIT122D PTIT137A
BCGCD FINDCOW P146PROC P162PROH P181SUMA PTIT122F PTIT138A
BCGRASS GAMEBR P146PROD P162PROI P181SUMD PTIT122G PTIT138B
BCINCSEQ GOODFRIE P146SUMA P162SUMD P181SUMG PTIT123A PTIT138C
BCJABUKE HELLOPOJ P146SUMF P162SUMG P181SUMI PTIT123B PTIT138E
BCLINE1 NTSEQS2 P147PROA P163PROD P181SUMJ PTIT123C PTITSU1C
BCLIQ NUMPOLY P147PROB P163PROG P182PROH PTIT123D REMOVBIT
BCLKCOUN P131SUMC P147PROH P163PROH P182SUMA PTIT123F REPSTR
BCLUCKY P131SUMD P147PROI P163PROI P182SUMC PTIT123I SUMDIV
BCLUCKY1 P131SUMH P148PROA P163SUMH P182SUMI PTIT123J SUMSQR1
BCLUCKY2 P132SUMD P151PROA P163SUMI P184PROA PTIT124A YOUNGCLA
BCMARA P132SUME P151PROH P164PROG P186PROA PTIT124B
BCMATHP P132SUMH P151PROI P164SUMA P186SUMJ PTIT124E
BCMATRIX P132SUMJ P151SUMB P164SUMH P187PROA PTIT124H
BCNEPER P133SUMF P151SUMI P164SUMI P191PROA PTIT124J
BCOLP10 P133SUMH P152PROA P165SUMG P191PROB PTIT125B
BCPALIN P133SUMI P152PROB P165SUMI P191PROC PTIT125C

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCCHIANHOM P141SUMA P156PROG P17QPROB PTIT018J PTIT127B
BCKNIGHT P144PROD P156SUMF P187PROB PTIT123E PTIT134A
BCMULONE P145PROH P163SUMA P195PROG PTIT124D PTIT135E
BCTSP2 P151SUMF P179PROI PTIT015E PTIT124F PTITCALE
P135SUMH P154PROE P17PRO01 PTIT018E PTIT125E STRBALAN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.