Nguyễn Trung Hiếu

@trunghieu99tt

Viet Nam, Ha Noi

Institution: PTIT

Dù sao vẫn phải tiếp tục thôi.:)

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO12 EXCEL P145SUMH P162PROH P175PROH P18QPROA PTIT121E
ALGOPRO4 FINDCOW P146PROC P162PROI P175SUMD P18QPROD PTIT121G
ALGOPRO5 GAMEBR P146PROD P162SUMA P175SUMF P18QPROF PTIT121I
ALGOPRO6 HELLOPOJ P146PROF P162SUME P176PROA P191PROA PTIT121K
ALGOPRO7 MSOKCUOI P146PROG P162SUMG P176PROC P191PROB PTIT121L
ALGOPRO8 NTSEQS2 P146SUMA P162SUMH P176PROF P191PROC PTIT122C
BCACM11A NUCLEAV2 P146SUMB P162SUMI P176PROG P191PROG PTIT122D
BCACM11B NUMPOLY P146SUMF P163PROA P176PROH P192PROA PTIT122G
BCACM11D P131SUMC P146SUMG P163PROB P177PROA P192PROB PTIT122J
BCACM11E P131SUMD P147PROA P163PROD P177PROC P192PROC PTIT123A
BCACM11G P131SUME P147PROB P163PROG P177PROE P192PROD PTIT123B
BCATM P131SUMF P147PROE P163PROH P177PROH P192PROG PTIT123C
BCATM2 P131SUMG P147PROG P163PROI P178PROA P193PROA PTIT123D
BCATM3 P131SUMH P147PROH P163SUMA P178PROB P193PROC PTIT123E
BCBASEAD P132SUMD P147PROI P163SUME P178PROF P193PROD PTIT123F
BCBEADS P132SUME P148PROA P163SUMH P178PROG P193PROE PTIT123G
BCBIGNUM P132SUMH P148PROE P163SUMI P178PROJ P194PROA PTIT123I
BCBOM P132SUMI P151PROA P164PROB P179PROA P194PROB PTIT123J
BCCAITUI P132SUMJ P151PROF P164PROD P179PROE P194PROD PTIT124B
BCCAR P133SUMB P151PROG P164PROE P17QPROA P194PROF PTIT124E
BCCHIANHOM P133SUMF P151PROH P164PROG P17QPROB P195PROA PTIT124F
BCCOM P133SUMH P151PROI P164PROH P17QPROC P195PROB PTIT124G
BCCOMMAS P133SUMI P151SUMB P164SUMA P17QPROE P195PROC PTIT124H
BCCONGTO P134SUMB P151SUMI P164SUMG P17QPROH P195PROF PTIT124J
BCCOW P134SUMC P152PROA P164SUMH P181PROA P195PROG PTIT125A
BCDAISY P134SUME P152PROB P164SUMI P181PROC P195PROJ PTIT125D
BCDNT P134SUMF P152PROE P165PROE P181PROH P196PROA PTIT125F
BCFACT P134SUMG P152PROF P165PROF P181PROI P196PROB PTIT125H
BCFACTOR P134SUMJ P152PROG P165PROG P181SUMA P196PROC PTIT125I
BCFIBO P135SUMD P152PROI P165PROH P181SUMC P196PROD PTIT125J
BCFRIEND P135SUME P152SUMA P165SUMG P181SUMD P196PROE PTIT126A
BCGCD P135SUMF P152SUMB P165SUMH P181SUMG P196PROJ PTIT126C
BCGRASS P136SUMC P152SUMG P165SUMI P181SUMI P197PROA PTIT126D
BCINCSEQ P136SUMD P152SUMI P166PROC P181SUMJ P197PROB PTIT126E
BCKNIGHT P136SUME P153PROB P166PROD P182PROA P197PROC PTIT126G
BCLINE1 P136SUMG P153PROE P166PROG P182PROB P197PROD PTIT126I
BCLINEUP P136SUMH P153PROF P166PROH P182PROC P197PROE PTIT126J
BCLIQ P141PROA P153PROG P166SUMA P182PROH P197PROG PTIT127A
BCLKCOUN P141PROB P153PROI P166SUMG P182PROI P197PROJ PTIT127B
BCLUCKY P141PROC P153SUMC P166SUMH P182SUMA PRISUSTR PTIT127C
BCLUCKY1 P141PROF P153SUMF P166SUMI P182SUMC PTIT013A PTIT127E
BCLUCKY2 P141PROJ P154PROA P167PROA P182SUMI PTIT013B PTIT127F
BCMARA P141SUMA P154PROC P167PROB P182SUMJ PTIT013C PTIT127G
BCMATHP P141SUMB P154PROI P167PROC P183PROA PTIT013D PTIT127I
BCMULONE P141SUME P154SUMB P167PROD P183PROB PTIT013E PTIT128B
BCMUNCH P142PROC P154SUMC P167PROE P183PROC PTIT013K PTIT128I
BCNEPER P142PROF P154SUMF P171PROA P183PROD PTIT013L PTIT133D
BCOLP10 P142PROG P154SUMI P171PROC P183PROH PTIT014A PTIT134A
BCPALIN P142PROH P155PROA P171PROD P183PROI PTIT014B PTIT134K
BCPARTI P142SUMA P155PROB P171PROE P183SUMC PTIT014C PTIT135C
BCPENNY P142SUMD P155PROE P171PROF P183SUMG PTIT014D PTIT135E
BCPERMU P142SUME P155PROF P171SUMA P183SUMJ PTIT014G PTIT135F
BCPLES P142SUMG P155PROG P171SUME P184PROA PTIT015A PTIT135G
BCPNA P143PROC P155SUMB P171SUMI P184PROB PTIT015B PTIT135I
BCPOW P143PROD P155SUMD P171SUMJ P184PROC PTIT015E PTIT135J
BCPP P143PROF P155SUMF P172PROB P184PROD PTIT015H PTIT136A
BCPRIME P143PROG P155SUMG P172PROC P184PROE PTIT015I PTIT136B
BCPTICH P143PROJ P155SUMH P172PROH P184PROF PTIT016C PTIT136C
BCQUEEN P143SUMA P155SUMI P172SUMB P184PROH PTIT016D PTIT136F
BCQUEUE P143SUMB P156PROA P172SUMC P184PROI PTIT016E PTIT136G
BCROBOT P143SUMG P156PROE P172SUMI P184SUMA PTIT016G PTIT136J
BCSAPXEP P144PROC P156PROG P172SUMJ P184SUMD PTIT016H PTIT137A
BCSEQ1 P144PROD P156SUME P173PROE P184SUME PTIT017A PTIT137D
BCSINH P144PROE P156SUMF P173PROF P184SUMI PTIT017F PTIT137H
BCSRETAN P144PROI P156SUMH P173PROG P184SUMJ PTIT017H PTIT138A
BCSTACK P144SUMA P157PROA P173PROH P185PROA PTIT017I PTIT138B
BCSTR P144SUMC P157PROD P173SUMC P185PROI PTIT017J PTIT138C
BCTELEPH P144SUMF P157PROE P173SUMG P185SUMA PTIT017K PTIT138E
BCTEST11 P144SUMI P161PROA P173SUMI P185SUMD PTIT018A PTIT138F
BCTEST12 P145PROC P161PROC P173SUMJ P185SUME PTIT018B PTITCALE
BCTEST13 P145PROD P161PROD P174PROD P185SUMI PTIT018C PTITSU1C
BCTEST14 P145PROE P161PROG P174PROE P185SUMJ PTIT018D PTITSU1D
BCTEST15 P145PROF P161PROH P174PROF P186PROA PTIT018F PTITSU1E
BCTHIDAU P145PROG P161SUMA P174SUMD P186PROB PTIT018H QBSEQ2
BCTOHOP P145PROH P161SUMB P174SUME P186PROG PTIT018I REMOVBIT
BCTSP P145PROI P161SUMG P174SUMI P186PROH PTIT018J REPSTR
BCTSP2 P145SUMA P161SUMH P174SUMJ P186SUMA PTIT018L SUMDIV
BCVTAB P145SUMB P161SUMI P175PROE P186SUMJ PTIT121B SUMSQR1
BCZADACA P145SUMC P162PROF P175PROF P187PROB PTIT121C XEPBONG
CLUMSYCO P145SUMF P162PROG P175PROG P187PROD PTIT121D YOUNGCLA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALGOPRO9 P146SUMH P167PROF P186SUMD P191PROD PTIT124I
BCLULIST P153SUMA P17QPROI P186SUMH P191PROE PTIT126H
GOODFRIE P154PROE P181PROE P186SUMI PTIT015C PTIT134B
P141SUMF P154SUME P181SUMB P187PROA PTIT018E PTIT136D
P142SUMF P155PROI P182PROG P18QPROB PTIT124A SCRAMLET
P142SUMH P161SUMC P185SUMF P18QPROC PTIT124D VLPT12C
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.