Nguyễn Trung Hiếu

@trunghieu99tt

Viet Nam, Ha Noi

Institution: PTIT

Lost Boy From Neverland

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO12 HELLOPOJ P147PROH P164PROH P181SUMD P197PROB PTIT125B
ALGOPRO4 MSOKCUOI P147PROI P164SUMA P181SUMG P197PROC PTIT125D
ALGOPRO5 NTSEQS2 P148PROA P164SUMG P181SUMI P197PROD PTIT125E
ALGOPRO6 NUCLEAV2 P148PROB P164SUMH P181SUMJ P197PROE PTIT125F
ALGOPRO7 NUMPOLY P148PROE P164SUMI P182PROA P197PROG PTIT125H
ALGOPRO8 P131SUMC P151PROA P165PROA P182PROB P197PROJ PTIT125I
ALGOPRO9 P131SUMD P151PROF P165PROE P182PROC P201PROD PTIT125J
BCACM11A P131SUME P151PROG P165PROF P182PROH P201PROF PTIT126A
BCACM11B P131SUMF P151PROH P165PROG P182PROI P201PROG PTIT126C
BCACM11D P131SUMG P151PROI P165PROH P182SUMA P202PROB PTIT126D
BCACM11E P131SUMH P151SUMB P165PROI P182SUMC P203PROB PTIT126E
BCACM11G P132SUMD P151SUMI P165SUMG P182SUMI P203PROF PTIT126G
BCATM P132SUME P152PROA P165SUMH P182SUMJ P203PROH PTIT126H
BCATM2 P132SUMH P152PROB P165SUMI P183PROA P204PROB PTIT126I
BCATM3 P132SUMI P152PROE P166PROC P183PROB P204PROD PTIT126J
BCBASEAD P132SUMJ P152PROF P166PROD P183PROC P204PROF PTIT127A
BCBEADS P133SUMB P152PROG P166PROG P183PROD P204PROG PTIT127B
BCBIGNUM P133SUMF P152PROI P166PROH P183PROH P204PROH PTIT127C
BCBOM P133SUMH P152SUMA P166SUMA P183PROI P204PROJ PTIT127E
BCCAITUI P133SUMI P152SUMB P166SUMG P183SUMC P205PROE PTIT127F
BCCAR P134SUMB P152SUMG P166SUMH P183SUMG P205PROI PTIT127G
BCCHIANHOM P134SUMC P152SUMI P166SUMI P183SUMJ P205PROJ PTIT127I
BCCOM P134SUME P153PROB P167PROA P184PROA PRISUSTR PTIT127J
BCCOMMAS P134SUMF P153PROE P167PROB P184PROB PTIT013A PTIT128B
BCCONGTO P134SUMG P153PROF P167PROC P184PROC PTIT013B PTIT128H
BCCOW P134SUMJ P153PROG P167PROD P184PROD PTIT013C PTIT128I
BCDAISY P135SUMD P153PROI P167PROE P184PROE PTIT013D PTIT133D
BCDNT P135SUME P153SUMC P171PROA P184PROF PTIT013E PTIT134A
BCFACT P135SUMF P153SUMF P171PROC P184PROH PTIT013K PTIT134K
BCFACTOR P136SUMC P154PROA P171PROD P184PROI PTIT013L PTIT135C
BCFIBO P136SUMD P154PROC P171PROE P184SUMA PTIT014A PTIT135E
BCFRIEND P136SUME P154PROE P171PROF P184SUMD PTIT014B PTIT135F
BCGCD P136SUMG P154PROI P171SUMA P184SUME PTIT014C PTIT135G
BCGRASS P136SUMH P154SUMB P171SUME P184SUMI PTIT014D PTIT135I
BCINCSEQ P141PROA P154SUMC P171SUMI P184SUMJ PTIT014G PTIT135J
BCKNIGHT P141PROB P154SUME P171SUMJ P185PROA PTIT015A PTIT136A
BCLINE1 P141PROC P154SUMF P172PROB P185PROI PTIT015B PTIT136B
BCLINEUP P141PROF P154SUMI P172PROC P185SUMA PTIT015E PTIT136C
BCLIQ P141PROJ P155PROA P172PROH P185SUMD PTIT015H PTIT136F
BCLKCOUN P141SUMA P155PROB P172SUMB P185SUME PTIT015I PTIT136G
BCLUCKY P141SUMB P155PROE P172SUMC P185SUMI PTIT016C PTIT136J
BCLUCKY1 P141SUME P155PROF P172SUMI P185SUMJ PTIT016D PTIT137A
BCLUCKY2 P141SUMF P155PROG P172SUMJ P186PROA PTIT016E PTIT137D
BCMARA P142PROC P155PROI P173PROE P186PROB PTIT016G PTIT137H
BCMATHP P142PROF P155SUMB P173PROF P186PROG PTIT016H PTIT138A
BCMULONE P142PROG P155SUMD P173PROG P186PROH PTIT017A PTIT138B
BCMUNCH P142PROH P155SUMF P173PROH P186SUMA PTIT017B PTIT138C
BCNEPER P142SUMA P155SUMG P173SUMC P186SUMJ PTIT017F PTIT138E
BCOLP10 P142SUMD P155SUMH P173SUMG P187PROB PTIT017H PTIT138F
BCPALIN P142SUME P155SUMI P173SUMI P187PROD PTIT017I PTITCALE
BCPARTI P142SUMG P156PROA P173SUMJ P187PROI PTIT017J PTITSU1C
BCPENNY P143PROC P156PROE P174PROD P18QPROA PTIT017K PTITSU1D
BCPERMU P143PROD P156PROG P174PROE P18QPROD PTIT018A PTITSU1E
BCPLES P143PROF P156SUME P174PROF P18QPROF PTIT018B QBSEQ2
BCPNA P143PROG P156SUMF P174SUMD P191PROA PTIT018C REMOVBIT
BCPOW P143PROJ P156SUMH P174SUME P191PROB PTIT018D REPSTR
BCPP P143SUMA P157PROA P174SUMI P191PROC PTIT018E SSAM019A
BCPRIME P143SUMB P157PROD P174SUMJ P191PROE PTIT018F SSAM019B
BCPTICH P143SUMG P157PROE P175PROE P191PROG PTIT018H SSAM019D
BCQUEEN P144PROC P161PROA P175PROF P191SUMA PTIT018I SSAM019E
BCQUEUE P144PROD P161PROC P175PROG P191SUMG PTIT018J SSAM019F
BCROBOT P144PROE P161PROD P175PROH P192PROA PTIT018L SSAM019G
BCSAPXEP P144PROH P161PROG P175SUMD P192PROB PTIT121B SSAM019H
BCSEQ1 P144PROI P161PROH P175SUMF P192PROC PTIT121C SSAM019I
BCSINH P144SUMA P161SUMA P176PROA P192PROD PTIT121D SSAM019J
BCSRETAN P144SUMC P161SUMB P176PROC P192PROG PTIT121E SSAM019K
BCSTACK P144SUMF P161SUMG P176PROF P192SUMA PTIT121G SSAM119A
BCSTR P144SUMI P161SUMH P176PROG P193PROA PTIT121I SSAM119B
BCTELEPH P145PROC P161SUMI P176PROH P193PROC PTIT121K SSAM119C
BCTEST11 P145PROD P162PROF P177PROA P193PROD PTIT121L SSAM119F
BCTEST12 P145PROE P162PROG P177PROC P193PROE PTIT122A SSAM119H
BCTEST13 P145PROF P162PROH P177PROE P194PROA PTIT122C SSAM219A
BCTEST14 P145PROG P162PROI P177PROH P194PROB PTIT122D SSAM219D
BCTEST15 P145PROH P162SUMA P178PROA P194PROD PTIT122G SSAM219E
BCTHIDAU P145PROI P162SUME P178PROB P194PROF PTIT122J SSAM219F
BCTOHOP P145SUMA P162SUMG P178PROF P195PROA PTIT123A SSAM219G
BCTSP P145SUMB P162SUMH P178PROG P195PROB PTIT123B SSAM219H
BCTSP2 P145SUMC P162SUMI P178PROJ P195PROC PTIT123C SSAM319H
BCVTAB P145SUMF P163PROA P179PROA P195PROF PTIT123D SSAM319I
BCZADACA P145SUMH P163PROB P179PROE P195PROG PTIT123E SSAM419A
CCPPRI14 P146PROC P163PROD P17QPROA P195PROJ PTIT123F SSAM419B
CCPPRI15 P146PROD P163PROG P17QPROB P195SUMA PTIT123G SSAM419C
CLUMSYCO P146PROF P163PROH P17QPROC P195SUMB PTIT123I SSAM419D
CPPLCM03 P146PROG P163PROI P17QPROE P195SUMC PTIT123J SSAM419E
CPPLCM07 P146SUMA P163SUMA P17QPROH P195SUMI PTIT124B SSAM419G
CPPPRI10 P146SUMB P163SUME P181PROA P196PROA PTIT124E SUMDIV
CPPREA03 P146SUMF P163SUMH P181PROC P196PROB PTIT124F SUMSQR1
CPPREA04 P146SUMG P163SUMI P181PROH P196PROC PTIT124G XEPBONG
EXCEL P147PROA P164PROB P181PROI P196PROD PTIT124H YOUNGCLA
FINDCOW P147PROB P164PROD P181SUMA P196PROE PTIT124I
GAMEBR P147PROE P164PROE P181SUMB P196PROJ PTIT124J
GOODFRIE P147PROG P164PROG P181SUMC P197PROA PTIT125A

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCLULIST P161SUMC P181PROE P187PROA PTIT015C SCRAMLET
CPPPRI11 P166PROE P182PROG P18QPROB PTIT124A SSAM019C
P142SUMF P167PROF P185SUMF P18QPROC PTIT124D SSAM119D
P142SUMH P173PROC P186SUMD P191PROD PTIT126B SSAM119G
P146SUMH P17QPROD P186SUMH P191SUMB PTIT134B SSAM419H
P153SUMA P17QPROI P186SUMI P195SUMJ PTIT136D VLPT12C
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.