Trung Kiên Đào

@trungkien2k2

Viet Nam, Ha Noi

Institution: 10 tin

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCFACTOR
BCPRIME
BCVTAB
HELLOPOJ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.