vinh hung

@vinhhung053

Viet Nam, Hà Nội

Institution: Khu 5

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCFACTOR PTIT121L PTIT126C
P152SUMI PTIT123A PTIT126G
P171SUMB PTIT123B
P181SUMD PTIT123D
PTIT121D PTIT123F
PTIT121E PTIT123I
PTIT121I PTIT125I

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

P181SUMC PTIT123J
P184PROJ PTIT124F
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.