Ngoc Nguyen Dinh

@zzzvazzz

Viet Nam, Ha Noi

Institution: EPU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCBEADS BCPRIME MHLP
BCFACT BCSAPXEP MROBOT
BCFACTOR BCSINH MSOKCUOI
BCGCD BCSTACK MTAMSAO
BCMUNCH BCVTAB
BCPALIN HELLOPOJ
BCPERMU MDIEMTG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MCOSO P145PROI
P134SUMF
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.