Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MTABC - Xâu thứ cấp

Cho xâu S gồm N kí tự tạo từ các chữ cái 'a'..'z'. ta gọi S là xâu mẫu. Từ xâu mẫu S này người ta tạo ra N xâu thứ cấp bằng cách dịch chuyển theo vòng tròn xâu S qua trái i vị trí, tức là i kí tự đầu xâu lần lượt được chuyển về cuối xâu. i = 0, 1,..., N - 1. Ví dụ, nếu xâu mẫu s = 'dabdec' thì xâu thứ cấp thứ 2 sẽ là [2] = 'abdecd'; xâu thứ cấp thứ 3 sẽ là [3] = 'bdecda'.

Giả sử ta đã sắp tăng N xâu thu được theo trật tự từ điển. hãy tìm xâu thứ k trong dãy.

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất chứ 2 số tự nhiên N và K cách nhau qua dấu cách, 6<=500, 1<=K<=N. N cho biết chiều dài xâu S, k cho biết vị trí của xâu thứ cấp trong dãy đựoc sắp xếp tăng theo từ điển.

- Dòng thứ hai: xâu mẫu S.

Dữ liệu ra: 

- Gồm một dòng duy nhất chứ xâu thứ cấp cần tìm.

Example

Input

6 3

dabdec

Output

cdabde


Được gửi lên bởi:Đặng Minh Tiến
Ngày:2014-10-28
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C CPP C++ 4.3.2 CPP14-CLANG CPP14 COBOL COFFEE D-CLANG D DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV KTLN LUA NODEJS OBJC OCAML OCT PAS-FPC PIKE PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN ST SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Đề thi chọn đội tuyển QG 2015-2016

hide comments
2016-10-05 15:55:08


Last edit: 2016-10-05 16:09:27
2016-10-02 15:22:53
Sinh chuỗi rồi sort mới ra nha mn
2014-11-06 16:03:21 Con Bò Huyền Thoại
test comment
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.