Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MTJUMP - Nhảy...

            Trên trục tọa độ Ox có N vị trí được đánh dấu sẵn, vị trí i có tọa độ Xi . Xét một trò chơi như sau:

            Nhiệm vụ chính của bạn sẽ thực hiện các bước nhảy giửa các điểm đã đánh dấu. Trước khi bắt đầu trò chơi bạn phải chọn điểm bắt đầu (là một trong N vị trí đã đánh dấu) và chiều nhảy thuận theo chiều tia Ox hoặc ngược lại. Bạn được thực hiện số bước nhảy tùy ý với điều kiện chiều nhảy phải giống nhau và độ dài bước nhảy phải là một số dương và lớn hơn hoặc bằng bước nhảy liền trước. Tất nhiên với những điều kiện này bạn không thể thực hiện quá N bước nhảy. Mỗi vị trí i có một số điểm tương ứng là Pi, điểm của bạn là tổng số điểm các vị trí bạn đến được (bao gồm cả điểm xuất phát).

            Yêu Cầu: Tìm cách nhảy để đạt được số điểm lớn nhất.

Dữ Liệu:  Vào từ File 

-          Dòng đầu ghi số nguyên dương N (1<N<1000)

-          N dòng tiếp theo mỗi dòng thứ i ghi 2 số nguyên tương ứng là Xi, P­i. (1<Xi, Pi<106)

Kết Quả: Ghi ra File 

            Một số duy nhất là số điểm lớn nhất đạt được.

Example

Input:
6
5 6
1 1
10 5
7 6
4 8
8 10

Output:
25
Giải thích: Các vị trí nhảy qua: 4  5  7  10 (tương ứng điểm nhận được: 8+6+6+5=25)

Được gửi lên bởi:Đặng Minh Tiến
Ngày:2014-11-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV KTLN LUA NODEJS OBJC OCAML OCT PAS-FPC PIKE PROLOG R RACKET CHICKEN ST SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-16 21:28:58 Con Bò Huyền Thoại
Solution: https://kienthuc24h.com/bai-giai-mtjump-spoj-21948-nhay/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.