Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MTNTRAI - Nông Trại

 

Trong trại chăn nuôi của John có nuôi một số con gà. Trong khi John đang ngủ say, những 
con cáo đói đã vào trại và tấn công đàn gà.
Trại có dạng hình chữ nhật gồm các ô được đánh số bởi hàng và cột. Mỗi ô chứa một 
kí tự : kí tự “.” là ô trống, kí tự „#‟ là hàng rào, kí tự “c” là gà, kí tự “f” là cáo. Chúng ta coi 
2 ô là cùng một chuồng nếu có thể di chuyển từ ô nọ sang ô kia bằng đường đi chỉ gồm các 
đường theo hàng ngang hoặc thẳng đứng mà không bị vướng vào hàng rào. 
May thay, những con gà cũng biết tự vệ. Chúng có thể mổ chết những con cáo trong chuồng 
nếu số lượng gà lớn hơn số lượng cáo trong cùng chuồng. Ngược lại, những con cáo sẽ ăn 
hết gà trong chuồng đó.
Ban đầu, các con gà và các con cáo đã được xác định trong các miền của trại. Viết chương 
trình tính số lượng gà và số lượng cáo còn lại vào sáng hôm sau

Trong trại chăn nuôi của John có nuôi một số con gà. Trong khi John đang ngủ say, những con cáo đói đã vào trại và tấn công đàn gà.

Trại có dạng hình chữ nhật gồm các ô được đánh số bởi hàng và cột. Mỗi ô chứa một kí tự : kí tự “.” là ô trống, kí tự „#‟ là hàng rào, kí tự “c” là gà, kí tự “f” là cáo. Chúng ta coi 2 ô là cùng một chuồng nếu có thể di chuyển từ ô nọ sang ô kia bằng đường đi chỉ gồm các đường theo hàng ngang hoặc thẳng đứng mà không bị vướng vào hàng rào. May thay, những con gà cũng biết tự vệ. Chúng có thể mổ chết những con cáo trong chuồng nếu số lượng gà lớn hơn số lượng cáo trong cùng chuồng. Ngược lại, những con cáo sẽ ăn hết gà trong chuồng đó.

Ban đầu, các con gà và các con cáo đã được xác định trong các miền của trại. Viết chương 

trình tính số lượng gà và số lượng cáo còn lại vào sáng hôm sau

 

Input

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương m, n là số hàng và số cột của trại (m,n<=1000) 

- m dòng tiếp theo, dòng i chứa n kí tự, ký tự thứ j là ký hiệu của ô (i,j) trong trại.

Output

- gồm một dòng duy nhất lần lượt là số cáo và số gà còn lại trong trại.

Example

Input:
8 8
.#######
#..c...#
#.####.#
#.#f.#.#
#.#.c#c#
#c.##..#
#.f..f.#
.######.

Output:
1 3

Được gửi lên bởi:Đặng Minh Tiến
Ngày:2014-11-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14-CLANG CPP14 COBOL COFFEE D D-CLANG DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV KTLN LUA NODEJS OBJC OCAML OCT PAS-FPC PIKE PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN ST SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-01-27 13:00:53
bài này các bạn có thể tham khảo ý tưởng từ đây:
https://vnoi.info/wiki/algo/graph-theory/breadth-first-search.md
2021-04-12 17:41:26
test 3 là gì thế ạ
2020-04-09 13:14:23
ae lưu ý cái test:
input:
1 2
f c
output:
1 0

Thì nếu số lượng cáo = gà, thì cáo auto giết gà :)) FROM CLC with love
2018-05-18 17:11:41
52.5 WA-test-3 ??? :D??
2017-08-16 21:03:45 Con Bò Huyền Thoại
Các bạn có thể tham khảo solution tại đây: https://kienthuc24h.com/bai-giai-mtntrai-spoj-thptcbt-21697-nong-trai/
2017-08-01 13:42:04
bài này loang nhé các bạn.
code : http://www.spoj.com/THPTCBT/files/src/19897907/
2016-11-14 10:11:17 le tuan dung
Accepted, lê tuấn dũng thpt chuyên lhp nam7 định0
học si0nh0 th00
00000
2016-10-04 16:41:47 Con Bò Huyền Thoại
Là 0 điểm, và sai từ test số 0 đó bạn
2016-09-17 08:47:59 hung
0 WA-test-0 Là gì vậy mấy bạn
2016-09-17 08:47:59 hung
0 WA-test-0 Là gì vậy mấy bạn
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.