Dang Minh Tien

@miticc06

Viet Nam, Ben Tre

Institution: UIT, THPT chuyen Ben Tre

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

HB_KT1B1 MTHERMES MTTRAVEL
MTABC MTJUMP MTXN2NT1
MTASSIGN MTKC MTXN2NTQ
MTCNMAX MTKPMANG YB_KT2B2
MTDANCE MTMATSYM
MTFLOW MTMECUNG
MTHCN MTNTRAI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.