Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCATM3 - ATM 3

Máy ATM tại cổng trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hiện chứa tiền có 9 mệnh giá: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 (đơn vị Nghìn đồng). Mỗi mệnh giá có vô số tờ tiền.

Khi bạn rút một lượng tiền X (đơn vị Nghìn đồng), máy ATM sẽ tính toán để đưa ra các tờ tiền sao cho tổng tiền là X và số tờ tiền là ít nhất có thể. Bạn hãy viết chương trình giúp ATM giải bài toán này nhé.

Input

Dòng đầu tiên nhập N là số bộ test (0 < N <= 50 000)

N dòng sau, mỗi dòng tương ứng với 1 bộ test, bao gồm số tiền X (0 < X <= 10 000) – là lượng tiền bạn cần rút.

Output

In kết quả trên N dòng, dòng thứ i là tổng số tờ tiền mà máy ATM sẽ đưa ra tương ứng với test thứ i.

Example

Input:

2

560

732 Output: 3
5

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-07-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP JAVA PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.