Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCCHIANHOM - Chia nhóm

Cho dãy số A gồm N số (N <= 10) a1, a2, .., an. và một số nguyên dương K(1 < K < N). Hãy đưa ra số cách để chặt dãy số thành K nhóm (các phần tử trong nhóm là liên tiếp) mà các nhóm có tổng bằng nhau.

Input

Dòng đâu tiên bao gồm 2 số nguyên n và k (0 < n <= 12, 0 < k <= n)

Dòng tiếp theo bao gồm n số nguyên a1, a2, …, an (-10000 <= ai <= 10000)

Output

In ra số cách thỏa mãn.

Example

Test 1:

Input:

3 2

-2 0 -2

 

Output:

2

 

Test 2:

Inupit:

3 2

1 2 3

 

Output:

1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-07-14
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP JAVA PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.