Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTSP - Travelling Salesman Problem

Cho n thành phố đánh số từ 1 đến n và các tuyến đường giao thông hai chiều giữa chúng, mạng lưới giao thông này được cho bởi mảng C[1…n, 1…n] ở đây C[i][j] = C[j][i] là chi phí đi đoạn đường trực tiếp từ thành phố I đến thành phố j.

Một người du lịch xuất phát từ thành phố 1, muốn đi thăm tất cả các thành phố còn lại mỗi thành phố đúng 1 lần và cuối cùng quay lại thành phố 1. Hãy chỉ ra chi phí ít nhất mà người đó phải bỏ ra.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n – số thành phố (n <= 15)

n dòng sau, mỗi dòng chứa n số nguyên thể hiện cho mảng 2 chiều C.

Output

Chi phí mà người đó phải bỏ ra.

Example

Input:

4

0 20 35 10

20 0 90 50

35 90 0 12

10 50 12 0 Output: 117

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-07-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP JAVA PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.