Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COUNTSUBSTR - Đếm xâu con

Cho một xâu s (độ dài không quá 200 ký tự) chỉ gồm các ký tự từ 'A' tới 'Z'. Đếm số lượng xâu con liên tiếp khác nhau nhận được từ s.
Ví dụ: S = 'ABAB' ta có các xâu con liên tiếp khác nhau là: 'A', 'B', 'AB', 'BA', 'ABA', 'BAB', 'ABAB'. Suy ra số lượng xâu con liên tiếp khác nhau là 7.
Input: 
- Một xâu S.
Output:
- Số lượng xâu con liên tiếp khác nhau.
Ví dụ:
Input:
ABAB
Output:

Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-12-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:CPP

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.