Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COUNTSUMS - Đếm số cách sinh tổng S

Cho dãy số nguyên gồm N phần tử A1, A2, ..., AN, và số nguyên S.

Có bao nhiêu cách tạo được tổng S bằng cách chọn ra một vài phần tử trong dãy A.

INPUT:

- Dòng 1 chứa hai số N và S

- Dòng 2 chứa N số A1, A2, ..., AN

OUTPUT:

- Số cách tạo tổng S. Vì số cách có thể rất lớn nên lấy kết quả là phần dư của số cách đó với 109+7

Ví dụ

INPUT

OUTPUT

Giải thích

5 7

1 7 6 3 3

3

Cách 1: chọn số 7

Cách 2: chọn 1 và 6

Cách 3: chọn 1, 3 và 3


Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2016-02-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:CPP

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.