Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HOANVI - Hoán vị

Cho số nguyên N. Hãy sinh mọi hoán vị từ 1 đến N

Input

  • Một số nguyên dương N (N<=10)

Output

  • Tập hoán vị được sắp xếp theo thứ tự từ điển

Example

Input:
3

Output:
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1 

Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-12-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:CPP

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.