Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HVTTONG - Phân tích

Liệt kê tất cả các cách phân tích số nguyên dương N thành tổng các số nguyên dương nhỏ hơn. Biết rằng hai cách phân tích 4 = 1 + 1 + 2 và 4 = 1 + 2 + 1 được coi là 1.

Input

  • Số nguyên dương N (N<=30)

Output

  • Đưa ra biểu thức phân tích N thành tổng các số nhỏ hơn

Example

Input:
4

Output:
4 = 1 + 1 + 1 + 1
4 = 1 + 1 + 2
4 = 1 + 3
4 = 2 + 2
4 = 4

Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-12-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:CPP

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.