Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PPLG2 - LÁT GẠCH 2

        Ở công viên thành phố có 1 bức tường, trên bức tường người ta gắn 1 bức phù điêu tái hiện sự kiện lịch sử của thành phố. Ở dưới chân bức tường người ta dự định ốp gạch trang trí trên 1 khoảng hình chữ nhật có kích thước 2xN có 2 loại gạch 1x2 và 2x2.

          Hãy xác định số cách ốp.

Input

          - Dòng đầu chứa số bộ test T.

          - T dòng sau mỗi dòng chứa 1 số nguyên dương N (N<=20).

Output

          - T dòng, mỗi dòng chứa 1 số là kết quả của bài toán.

Example

Input:

3

1

2

12

Output:

1

3

2731


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:code
Ngày:2013-07-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:CPP
Nguồn bài:Gà Tập Code

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.