Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121D - Moo

Những con bò đang chuẩn bị bắt đầu chơi trò “Moo”. Chúng đứng trên một hàng dài, trong đó mỗi con bò trong hàng sẽ nói một chữ cái nhanh nhất có thể. Con bò nào phạm luật đầu tiên thì sẽ thua.

Dãy các kí tự “Moo” có thể kéo dài liên tục và không giới hạn. Chúng sẽ bắt đầu như sau:

m o o m o o o m o o m o o o o m o o m o o o m o o m o o o o

Dãy kí tự được diễn tả như sau: Gọi S(0)là một trong ba kí tự “m o o”. Sau đó dãy kí tự S(k)sẽ bằng dãy S(k-1) và thêm vào “m o … o” với k+2 chữ o, và sau đó cộng thêm một lần cho S(k-1). Ví dụ:

S(0) = "m o o"

S(1) = "m o o m o o o m o o"

S(2) = "m o o m o o o m o o m o o o o m o o m o o o m o o"

Với cách này sẽ tạo được dãy kí tự rất dài, và dãy này sẽ dùng cho game Moo.

Cô bò Bessie muốn biết kí tự thứ N của dãy này là chữ “m” hay chữ “o”. Bạn hãy giúp Bessie nhé!

Input

*Dòng 1: Gồm một số nguyên N(1 <= N <= 10^9).

Output

*Dòng 1: Dòng duy nhất chứa kí tự “m” hoặc “o”.

Example

INPUT

OUTPUT

11

m


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP JAVA PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.